Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Recht en informatica

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFORI
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 4 (week 17 t/m 26, d.w.z. 26-4-2021 t/m 2-7-2021; herkansing week 28)
Timeslot:A
Deelnemers:tot nu toe 171 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan in MyTimetable
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          Henry Prakken
werkcollege groep 1        Henry Prakken
Inhoud:

Wie tegenwoordig als informaticus gaat werken, wordt haast onvermijdelijk met juridische vragen geconfronteerd. Automatiseringsprojekten worden vastgelegd in kontrakten, en als er iets misgaat, rijst de vraag wie aansprakelijk is. Het internet maakt nieuwe vormen van zakendoen (e-commerce) mogelijk, die om nieuwe vormen van juridische bescherming vragen. Ook maakt het internet grootschalige vormen van misbruik en criminaliteit mogelijk: denk aan het uitwisselen van software en digitale muziek, maar ook van kinderporno of racistisch materiaal. Tenslotte laten internetgebruikers vele digitale sporen na, wat vragen oproept omtrent de privacybeschermning.

Daarnaast wordt de ICT steeds vaker en grootschaliger ingezet in het recht en het openbaar bestuur. Zo wordt het kontakt tussen burger en overheid steeds meer digitaal (e-democracy, e-government), en wordt ICT steeds vaker ingezet bij de ondersteuning van rechtspraak, wetsuitvoering en advocatuur, in de vorm van bijvoorbeeld databanken, kennissystemen, en 'big data' toepassingen. Juridische geschillen over e-commerce kunnen tegenwoordig soms zelfs on-line uitgevochten worden. Tenslotte kan ICT zorgen voor technische bescherming van juridische rechten.

In het eerste (en grootste) deel van dit vak zullen juridische aspecten van informatica behandeld worden, zoals aansprakelijkheid bij automatiseringsprojekten en van internetprovider en aanbieders van social media, digitale kontrakten, intellectuele eigendom van software en digitale informatie, computercriminaliteit, en privacybescherming. Dit deel heeft tot doel om de student bewust te maken van de juridische kwesties waarmee een informaticus in de beroepspraktijk geconfronteerd kan worden.

In het tweede (kleinere) deel maakt de student kennis met de voornaamste informaticatoepassingen in het recht en het openbaar bestuur. Doel van dit deel is om te laten zien hoe de informatica ingezet kan worden bij het reguleren van de samenleving, inclusief het bevorderen van democratie en goed bestuur.

Literatuur:
  • S.L. Gellaerts & C.M. Jobse: Inleiding ICT en Recht, vijfde druk, 2020. Deventer: Wolters Kluwer. ISBN: 9789013156928. Dit boek kan via Sticky aangeschaft worden.
  • Literatuurbundel Recht en Informatica, verkrijgbaar bij A-Eskwadraat. Via a-eskwadraat.nl/dictatenbestellen┬ákunnen studenten aangeven welke dictaten zij willen bestellen. Vervolgens krijgen ze via de mail een betaalverzoek, en worden hun dictaten via de post opgestuurd.
  • Verschillende online publicaties.
Werkvorm:Op de hoorcolleges zal de docent een overzicht van de stof geven, en op enkele onderwerpen dieper ingaan. Aanwezigheid bij het hoorcollege is niet verplicht, maar afwezigheid is op eigen risico, aangezien de op het hoorcollege behandelde stof tot de verplichte tentamenstof behoort. Op de wekelijkse werkcolleges wordt een door de studenten in tweetallen voorbereide huiswerkopdracht besproken. Aanwezigheid bij minstens 5 van de 7 werkcolleges is verplicht.
Toetsvorm:

Wekelijkse huiswerkopdrachten.

De wekelijkse huiswerkopdrachten worden met een v (voldoende serieus) of o (onvoldoende serieus) beoordeeld. Het criterium is of de opdracht voldoende serieus gemaakt is, dat wil zeggen, of uit de antwoorden blijkt dat de student de stof van de betreffende week voldoende serieus bestudeerd heeft.

Drie inleveropdrachten.

De student dient, ook in tweetallen, drie maal een opdracht voor een cijfer in te leveren, bestaande uit een selectie van vragen uit de huiswerkopdrachten voor de voorafgaande werkcolleges. De bedoeling is dat in de uitwerking van de inleveropdrachten de op het werkcollege gevoerde discussie verwerkt is. Het beoordelingscriterium voor deze opdrachten is inhoudelijke correctheid.

Tentamen

Deelname aan het tentamen staat alleen open voor wie bij minstens 5 werkcolleges aanwezig is geweest, tenzij de student voor alle gemiste werkcolleges een overmachtssituatie kan aantonen. Hierbij geldt aanwezigheid bij slechts een deel van het werkcollege niet als aanwezigheid.

Het tentamen is multiple-choice en is van het type "Gesloten Boek", dat wil zeggen, er mogen bij het tentamen geen literatuur en/of aantekeningen van welke aard dan ook meegenomen worden.

Beoordeling
  • Het eindcijfer wordt voor 50% bepaald door het gemiddelde (op een decimaal afgeronde) cijfer op de drie inleveropdrachten en voor 50% door het (op een decimaal afgeronde) tentamencijfer. Het eindcijfer wordt afgerond op gehele cijfers. Om te slagen moet zowel het gemiddelde voor de opdrachten als het tentamencijfer minstens een 4.0 zijn.
  • Voor de berekening van het eindcijfer na het tweede tentamen blijven de opdrachtcijfers staan.

Zie voor meer informatie over de eisen aan de deelname, opdrachten en beoordeling de webpagina van het vak.

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?