Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Ontwerpen van interactieve systemen

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB1OIS
Studiepunten:7.5 ECTS
Historie:Dit vak is de opvolger van Human computer interaction (INFOHCI). Je kunt maar een van beide vakken voor je examen opvoeren
Periode:periode 3 (week 6 t/m 15, d.w.z. 8-2-2021 t/m 16-4-2021; herkansing week 27)
Timeslot:C
Deelnemers:tot nu toe 217 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan in MyTimetable
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          Frans Wiering
Christof van Nimwegen
werkcollege groep 1        Imke de Jong
groep 2        Peter van Kranenburg
Inhoud:

De meeste systemen, websites en apps worden gebouwd met een heel duidelijke functionaliteit voor ogen, die in requirements en technische specificaties is vastgelegd. Van de mens die met hun producten gaat werken hebben ontwikkelaars hebben vaak een minder duidelijk beeld. Niet, of te laat, nadenken over de interactie tussen mens en systeem kan potentieel mooie, nuttige en waardevolle producten in de praktijk totaal onbruikbaar maken. En als mensen voor een essentiële dienst afhankelijk zijn van een slecht ontworpen app of website, kan de frustratie torenhoog oplopen. Human-centred design is een methode voor het ontwerpen van interactieve systemen waarbij de mens, zijn/haar doelen, vermogens, wensen, gevoelens en waarden op de eerste plaats staan, en de technologie hierop wordt afgestemd.

Human-centred design begint bij kennis van de motorische, cognitieve, perceptuele, affectieve en sociale eigenschappen van de mens. De mens heeft doelen en verricht taken om de doelen te realiseren. Hoe kunnen doelen en taken door goed passende technologie worden ondersteund? Human-centred design besteedt veel aandacht aan de analyse van het menselijke probleem (understanding), het voorstellen van mogelijke oplossingen (envisioning), het maken van verschillende soorten ontwerpen (conceptual, physical and interaction design) en het continu testen van ideeën (evaluation). Voor elk van deze vier hoofdactiviteiten bestaan concrete technieken die je in dit vak leert kennen, zoals requirementsanalyse, modelleren, prototyping en verschillende evaluatiemethoden met specialisten en gebruikers. Met behulp van deze technieken ga je in een team van ongeveer 5 studenten een interactieve applicatie ontwerpen voor een externe opdrachtgever. Je ontwerp bestaat uit een schriftelijk rapport en een interactief prototype dat je op de eindpresentatie aan de opdrachtgever demonstreert.

Disclaimer. Dit vak focust op het ontwerptraject dat vooraf gaat aan het feitelijke implementeren van een systeem. Het vak gaat dus niet over de technologie voor het bouwen van interactieve systemen. Implementatie is relatief onbelangrijk en blijft beperkt tot het maken van een eenvoudig interactief prototype.

Leerdoelen: Na afloop van deze cursus ben je in staat om:
 • te beschrijven wat Human Centred Design inhoudt en de voornaamste principes en methoden van dit vakgebied te kunnen beschrijven
 • menselijke eigenschappen te beschrijven die van belang zijn voor de interactie met systemen en voorbeelden te geven van human-factors problemen
 • een ontwerpopdracht te kunnen analyseren en requirements op te stellen
 • een beargumenteerd ontwerp van een interactief system te vervaardigen
 • lo-fi en hi-fi prototypes van het ontwerp te vervaardigen en evalueren
 • mondeling en schriftelijk te rapporteren over het ontwerpproces.

Niveau en plaats in het curriculum: Ontwerpen van Interactieve Systemen is een bachelorvak op niveau 1. Het vak besteedt expliciet aandacht aan de relatie tussen mens, activiteiten, context en technologie, en speciaal aan de wijze waarop een goede interactie tussen mens en systeem ontworpen kan worden. Daarom is het een verplicht vak in de opleiding Informatiekunde. Voor studenten Informatica en Gametechnologie is het een context-keuzevak. Studenten van andere opleidingen kunnen het vak in hun profileringsruimte kiezen en zijn van harte welkomo in dit vak.

Voorkennis: Er zijn geen formele ingangseisen voor dit vak. Wel wordt er van je verwacht dat je:

 • in staat bent een interactief prototype te bouwen met behulp van eenvoudige webtechnologie, op het niveau van het vak Informatieuitwisseling, of met behulp van een prototyping-tool
 • in staat bent professioneel te schrijven op het niveau van het vak Mens, Maatschappij en ICT. Bij de beoordeling van rapportages worden opbouw, argumentatie, referenties, stijl, spelling, consistentie en verzorging expliciet meegewogen
 • bereid bent om je te verdiepen in de menselijke kant van ontwerpprocessen.
Literatuur:Verplicht: David Benyon. Designing User Experience: A Guide to HCI, UX and Interaction Design. Pearson, 2017 (4e ed). ISBN13: 9781292155517. Dit boek is verkrijgbaar via de webshop van Sticky: studystore.nl/sticky
Mogelijk een of meer artikelen
Werkvorm:
2 * 2 uur college en 2 uur werkcollege per week, in groepen van +/- 5 studenten. Aanwezigheid tijdens het werkcollege is verplicht. Het werkcollege omvat twee inleidende opdrachten en een project voor een externe opdrachtgever. De werkcolleges dienen o.a. als wekelijkse samenwerkings- en overlegmomenten voor de projectgroepen. Het project wordt afgesloten met een presentatie voor de opdrachtgever, waarbij het gehele team verplicht aanwezig is. Deze presentatie vindt plaats in de week van 12 april.
Toetsvorm:
De beoordeling is voor 50% gebaseerd op schriftelijke toetsing en voor 50% op de praktische werk. Het cijfer voor zowel de toetsing als het praktische werk dient tenminste een 5,50 te zijn om een voldoende voor het gehele vak te krijgen.
Schriftelijke toetsing:
 • Op twee momenten tijdens deze cursus zal er tijdens het hoorcollege een zogenaamde "bonustoets" van 10 minuten worden afgenomen, bestaande uit meerkeuzevragen over de tot dan toe behandelde stof. Met elk van deze twee tests kan maximaal één bonuspunt behaald worden, dat bovenop het tentamencijfer komt.
 • Schriftelijk tentamen over de gehele leerstof (boek, collegestof, eventuele artikelen). Dit is een gesloten-boektentamen.
Het praktische werk omvat:
 • twee inleidende opdrachten (eerste is Go/Nogo, 2e is 10% van het cijfer);
 • een project dat twee rapporten (elk 30% van het cijfer) en een prototype (30% van het cijfer) oplevert.
Niet inleveren van een van deze opdrachten betekent dat je niet aan de inspanningseisen voor het vak voldoet, dus automatisch gezakt bent. Dit geldt in het bijzonder voor de eerste inleidende opdracht, die op maandag 15 februari dient te worden ingeleverd.

Er geldt aanwezigheidsplicht bij de werkcolleges: je dient aan minimaal 7 van de 9 werkcolleges deel te hebben genomen.

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn. Eveneens moet aan de inspanningseis zijn voldaan: alle opdrachten dienen te zijn ingeleverd, aan de aanwezigheidplicht bij het werkcollege is voldaan, en er is maximaal één officiële waarschuwing gegeven.
wijzigen?