Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Modelleren en programmeren

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB1MNP
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 2 (week 46 t/m 5, d.w.z. 9-11-2020 t/m 5-2-2021; herkansing week 16)
Timeslot:C
Deelnemers:tot nu toe 203 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan in MyTimetable
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          Jeroen Fokker
Tomas Klos
werkcollege groep 1        Jeroen Fokker
Merlijn Diele
groep 2        Niek Mulleners
Guus Kooij
groep 3        Tomas Klos
Jesse Maas
groep 4        Thijs Stessen
groep 5        Joren Terpstra
groep 6        Stan Verlaan
Inhoud:In dit vak leer je de programmeertaal C#, waarin opdrachten gebundeld worden in zogeheten methoden, die een object bewerken. Het is daarmee tevens een inleiding in objectgeorienteerd programmeren.

We bekijken hoe je het geheugen verandert, en hoe je keuze en herhaling programmeert. Je beschrijft zelf nieuwe soorten objecten met daarbij behorende methoden, maar maakt ook kennis met de bij C# horende standaard-methoden. Aan de orde komen onder andere methoden om interactieve user-interfaces te maken, om animaties te maken met een Thread, om files te manipuleren, en om verzamelingen gegevens (collections) te beheren.

In het college worden enkele grotere programma's besproken als voorbeeld van toepassingen: een grafische bitmap-editor, een vector-tekenprogramma, een route-zoeker. en automatische taalherkenning door letterfrequentie-analyse, Daarbij zien we dan meteen waarom het handig is om object-klassen hierarchisch te ordenen, en hoe je rijen objecten in een array kunt zetten. Speciale aandacht wordt besteed aan het gebruik van objectgeorienteerde technieken bij het ontwerp van wat grotere programma's, waarbij de standaardbibliotheken voor collections en file-I/O als voorbeeld dienen.

Literatuur:Collegediktaat
Werkvorm:2x per week online hoorcollege; 1x per week on-campus werkcollege; 1x per week online practicumbegeleiding
Toetsvorm:De beoordeling van het vak vindt plaats op grond van de resultaten voor twee deeltentamens (T1 en T2) en vier practicumopgaven (P1, P2, P3 en P4).

De tentamens zijn individueel, de practicumopgaven worden in groepjes van twee studenten gemaakt. Beide deelnemers van een practicumkoppel zijn verantwoordelijk voor de complete opgave (het is dus de bedoeling dat je de opgaven samen maakt, niet dat je het werk verdeelt). Steekproefsgewijs kan om een nadere toelichting van de ingeleverde code worden gevraagd.

De twee deeltentamens tellen elk voor 50% van het tentamencijfer T. De vier practicumopgaven wegen mee voor 0%, 30%, 30%, en 40% van het practicumcijfer P. Het eindcijfer E is het gemiddelde van T en P, mits deze beide minimaal 5 zijn. Anders is het eindcijfer het minimum van T en P. Het eindcijfer wordt afgerond op tienden, behalve tussen 5 en 6: daar wordt het afgerond op gehelen. Dus vanaf 5,50 is het voldoende, maar beneden 5,50 niet.

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Als het eindcijfer minder is dan 6, maar wel groter of gelijk aan 4, dan mag je deelnemen aan een aanvullende toets en/of een aanvullende practicumopgave. De aanvullende toets gaat over de hele stof, en het cijfer dat je er voor haalt komt in de plaats van de laagste van T1 en T2. Het cijfer van een eventuele aanvullende practicumopgave komt in de plaats van de laagste van P1 t/m P4. Als je door ziekte niet hebt kunnen meedoen aan T1 of T2, kun je ook deelnemen aan de aanvullende toets.
Beschrijving:
 1. Programma's:
  • Imperatief programmeren t.o.v. andere paradigma's (programma bestaat uit opdrachten om variabelen in het geheugen te veranderen)
  • Compiler versus interpreter; edit-compile-run cyclus
  • Kort Hello-programma met verschillende aanpak (console, Forms, Game); opbouw van een programma: `opsomming van klassen, elke klasse een bundeling van methoden, elke methode een bundeling van opdrachten'.
  • Syntax en semantiek van methode-aanroep
  • Gebruik van een ontwikkelomgeving (momenteel Visual Studio)
 2. Variabelen:
  • Methoden van klasse Graphics, als voorbeeld van een standaard-klasse
  • Gebruik van variabelen, om herhaling van numerieke constanten te vermijden
  • Toekenningsopdracht, declaratie, het type int
  • Layout- en naamgevingsconventies
  • Definitie van nieuwe methoden om te abstraheren van herhaalde blokken code
  • Definitie van parameters om methoden flexibeler te maken
 3. Interactie:
  • De klasse String, conversie van int naar String
  • Opbouw van user-iterface met Button, TrackBar, TextBox)
  • Event-properties
 4. Iteratie:
  • Het while- en for-statement
  • Het type bool, vergelijkingen, logische operatoren
  • Casus: renteberekening
 5. Keuze:
  • Het if-statement
  • Toepassingen van `if': onderscheiden van Buttons, controle van teksten, berekenen van minimum
  • Casus: tekenen en nulpuntsbepaling van parabool
 6. Objecten en klassen:
  • Klasse als beschrijving van een object, declaratie van objectvariabelen
  • Casus: deeltje met plaats en snelheid als object
  • Eenvoudige animatie met Thread en Sleep
 7. Inheritance:
  • Subklasse: toevoegen van nieuwe variabelen en methoden
  • Verschil tussen `is a' en `has a'
  • Interface-componenten als voorbeeld van klasse-hierarchie
  • User interface ontwerp met Layout-managers
  • Casus: 4-functie calculator
 8. Strings en arrays:
  • Het type char versus klasse String
  • Creatie en gebruik van strings
  • Casus: bepalen van letterfrequenties in een tekst (array als turf-tabel)
 9. Object-georienteerd ontwerp
  • Abstracte klassen en interfaces
  • Bibliotheekklassen voor Collections
  • Toepassing: een vector-tekenprogramma
  • Bibliotheekklassen voor file-I/O
  • Non-window (console-) programma's; casus: grep
 10. Het gebruik van algoritmen
  • Grote casus: een route-zoekalgoritme in het wegen-netwerk
  • Grote casus: herken de taal van een tekst op grond van een vergelijking van letterfrequenties (tevens een voorbeeld van een `lerend' programma)
wijzigen?