Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Mens, maatschappij en ICT

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB1IMM
Studiepunten:7.5 ECTS
Historie:Dit vak is de opvolger van Informatiemaatschappij (INFOIMIJ). Je kunt maar een van beide vakken voor je examen opvoeren
Periode:periode 1 (week 36 t/m 45, d.w.z. 3-9-2020 t/m 6-11-2020; herkansing week 1)
Timeslot:B
Deelnemers:tot nu toe 171 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan in MyTimetable
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          Maartje de Graaf
Peter van Kranenburg
innovatie          Maartje de Graaf
werkcollege groep 1        Marit Bentvelzen
Floris Andriessen
groep 2        Anouk Neerincx
Floris de Jong
groep 3        Christine Bauer
Marre Slikker
groep 4        Peter van Kranenburg
Simardeep Singh
Nota bene:Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar.
Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2017/2018
Inhoud:Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is er een nieuwe samenleving aan het ontstaan. Bijna iedereen in Nederland heeft een of meerdere computers in huis die aangesloten zijn op het internet. Mensen zonder smartphone en andere mobile devices vormen een steeds kleiner wordende minderheid. Dankzij GPS kunnen we overal onze weg vinden en we betalen onze boodschappen als het even kan contactloos. Er is een infrastructuur ontstaan van informatie- en communicatietechnologie (ICT) die ons in staat stelt waar we ook zijn een virtuele wereld te bekijken, te winkelen, bankzaken te regelen of te communiceren met wie dan ook in de wereld. Door informatiesystemen aan elkaar te koppelen zijn netwerken ontstaan van enorme aantallen onafhankelijke organisaties en professionals die met elkaar samenwerken. Kortom, we hebben het industriƫle tijdperk achter ons gelaten en zijn beland in de informatiemaatschappij.

De informatiemaatschappij heeft ons met nieuwe uitdagingen geconfronteerd, want we zijn niet altijd gesteld op al die informatie (bijv. spam), we hebben soms problemen om ermee om te gaan of we zijn juist bang dat anderen informatie krijgen die niet voor hen bestemd is (privacy). We hebben overvolle e-mailboxen, we kunnen te maken krijgen met sociale-mediastress of we weten niet wat we voor waar moeten aannemen. In het ergste geval worden we van ons geld of zelfs van onze identiteit beroofd.

In dit vak wordt uitgediept welke rol ICT speelt in onze huidige informatiemaatschappij en hoe de mens hierin functioneert en met informatie omgaat. We kijken naar de technologische basis van de digitale wereld: betrekkelijk eenvoudige logische principes liggen ten gronslag aan apparaten die buitengewoon complexe taken 'intelligent' kunnen oplossen. Maar diezelfde principes leiden ook tot beperkingen aan wat ICT kan doen. Hoe verhouden mogelijkheden en beperkingen van ICT zich tot menselijke doelen, belangen en waarden?

We presenteren de drie hoofdlijnen binnen het Informatiekundeprogramma: Organisatie en Maatschappij; Interactie en Games; Life Science en Gezondheid. Hierbij gaan we ook in op ethische en wetenschapsfilosofische vragen. Hoe wordt binnen de informatiekunde nieuwe kennis op een betrouwbare, zorgvuldige en respectvolle wijze verkregen?

Trefwoorden
technische basis van de digitale wereld, maatschappelijke en organisatorische aspecten van ICT, ICT overal en voor iedereen, interactie en gamificatie, gezondheid en ICT, ethiek en ICT, intellectueel eigendom, privacy, wetenschapsfilosofie.

Leerdoelen
- In dit vak ontwikkel je een visie op het individu en de groep in de informatiemaatschappij en kun je laten zien welke problemen er spelen, welke gevaren er loeren en welke mogelijkheden er liggen. Daarbij doe je inleidende kennis op over de relatie tussen mens en maatschappij en leer je welke rol ICT daarbij speelt.
- Je maakt kennis met de technologische principes van de digitale wereld en leert hoe complexere toepassingen uit deze eenvoudige principes afgeleid kunnen worden. Je verwerft inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van ICT in relatie tot menselijke doelen.
- Je ontwikkelt vaardigheden op het gebied van informatievergaren en -verwerken en het schriftelijk presenteren van (literatuur)onderzoek. Na succesvolle afronding van de module ben je in staat je visie te onderbouwen aan de hand van zowel wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke literatuur.

Vaardigheden
Kritisch denken, argumenteren, samenwerken; informatie vergaren en verwerken; schriftelijk presenteren

Niveau en plaats in het curriculum
Dit vak is een context uniform vak op niveau 1. Het vak is verplicht voor studenten die de opleiding informatiekunde volgen en plaatst de discipline in een brede maatschappelijke context.

Literatuur:Kan veranderen!
  • Kernighan, Brian W. (2017). Understanding the Digital World. Princeton University Press. ISBN 978-0691176543
  • Oosterbaan, W. (2015). Een leesbare scriptie. Gids voor het schrijven van scripties, essays en papers. Amsterdam: Prometheus (18e druk ISBN: 9789035142183).
  • Een aantal artikelen die online beschikbaar zijn via de Universiteitsbibliotheek.
Werkvorm:*2-4 uur hoorcollege per week: een serie van 4 colleges over de technologische basis van de digitale wereld, en een serie van 9 colleges over hoofdlijnen van de informatiekunde*
2 uur werkcollege per week
Toetsvorm:De beoordeling is voor 50% gebaseerd op schriftelijke toetsing en voor 50% op het schrijfopdrachten. Het cijfer voor zowel de toetsing als voor de schrijfopdrachten dient tenminste een 5,50 te zijn om een voldoende voor het gehele vak te krijgen.

Schriftelijke toetsing

  • Tussentoets(en) over de lijn 'technologische basis van de digitale wereld': behandelde hoofdstukken uit het boek van Kernighan en collegestof (40%)
  • Eindtoets over de de lijn 'hoofdlijnen van de informatiekunde': collegestof en artikelen (60%)

De twee lijnen worden apart getoetst. De stof wordt besproken in de hoorcolleges; de bijbehorende literatuur is online beschikbaar.

Schrijfopdrachten

  • Technologiestudie: het vervaardigen van een korte, heldere tekst over een gegeven onderwerp uit de ICT (individueel; 30%)
  • Visieverslag op mens, maatschappij en ICT (in teams van twee studenten; 70%)

Beide opdrachten bestaan uit enkele deelopdrachten die op vastgestelde deadlines dienen te worden ingeleverd via Submit.

Het eindcijfer wordt dus als volgt berekend: 0,2 * tussentoetsen + 0,3 * eindtoetsen + 0,15 *opdracht 1 + 0,35 * opdracht 2. Is echter het gewogen gemiddelde van de toetsen en/of het gewogen gemiddelde van de schrijfopdrachten lager dan 5,5, dan is het maximale eindcijfer een 5.

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving: Voorkennis
Geen
wijzigen?