Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Inleiding intelligente systemen

Onderwijs:Het vak INFOIIS wordt in 2019/2020 niet aangeboden.
Nota bene:Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar.
Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2010/2011
Inhoud:Leerdoelen:
1. Het kunnen herkennen en toepassen van het agent-paradigma voor machine-intelligentie, en het kunnen programmeren (in PROLOG) van onderdelen uit de agent-deliberatie-cyclus.
2. Het kunnen gebruiken van eerste-orde logica voor het representeren van kennis en het redeneren over kennis.
3. Het kunnen hanteren van concepten op het raakvlak van logisch modelleren, specificeren en programmeren van intelligente agenten.
Literatuur:Kan veranderen!
(1) `Artificial Intelligence, A modern Approach', S. Russell and P. Norvig, Prentice Hall
(2) `Learn Prolog Now!', Patrick Blackburn, Johan Bos and Kristina Striegnitz, downloadable at http://www.coli.uni-saarland.de/~kris/learn-prolog-now/
Werkvorm:Twee maal per week een hoorcollege en/of een werkcollege (practicum).
Toetsvorm:Het eindcijfer volgt uit de deelcijfers voor het practicum, het deeltentamen en het slottentamen volgens de regel: Eindcijfer = gewogen gemiddelde(deeltentamencijfer, practicumcijfer, slottentamencijfer), met als voorwaarde dat het deeltentamencijfer alleen wordt meegenomen wanneer dat een hoger eindtotaal oplevert dan het gewogen gemiddelde van het practicumcijfer en het slottentamencijfer. Met het hertentamen kun je je slottentamencijfer verhogen: indien je lager scoort, geldt het oorspronkelijke cijfer. De drie deelcijfers zijn in 1 decimaal. De gewichtsverhouding is 1:1:2. Niet meedoen aan een onderdeel zonder aantoonbaar geldige reden, betekent dat je voor dat onderdeel een nul krijgt. Het practicumcijfer volgt uit de individuele practicumopdrachten volgens de regel: practicumcijfer = gemiddelde(cijfers practicumopdrachten). De cijfers van individuele opdrachten worden tot op `halven' bepaald. Deelcijfers gelden tot en met het hertentamen, en komen daarna te vervallen. Vanaf de hertentamendatum kan een eindcijfer alleen nog worden verhoogd door in het daaropvolgende jaar alle onderdelen over te doen. Voor het deeltentamen en het practicum is geen herkansing mogelijk.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving:Bij het vak Inleiding Intelligente Systemen maak je kennis met een hedendaagse kijk op machine-intelligentie. Centraal daarbij staat het agent-paradigma, dat machine-intelligentie bestudeert aan de hand van eigenschappen als "doelgerichtheid", en "autonomie". Deze eigenschappen worden geacht karakteristiek te zijn voor intelligente agenten. Onze benadering staat in de logische traditie binnen AI, die stelt dat voor het kunnen programmeren van intelligente agenten het van belang is formele modellen ("logica's") te ontwikkelen die beschrijven volgens welke wetmatigheden agenten redeneren, en tot "rationele" keuzes en acties komen. Met name zullen we kijken naar het gebruik van eerste-orde logica voor het representeren van kennis, het redeneren over kennis, en het plannen van acties ter vervulling van doelen van intentionele agenten. In het bijbehorende practicum leer je omgaan met de programmeertaal PROLOG, waarin het uitgangspunt is dat eerste-orde logica niet alleen kan worden gebruikt om te representeren, te modelleren en te redeneren, maar ook direct om te programmeren.
wijzigen?