Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Inleiding intelligente systemen

Vakcode:INFOIIS
Studiepunten:7.5 ECTS (=5.25 oude studiepunten)
Periode:periode 1 (week 36 t/m 46, d.w.z. 1-9-2003 t/m 14-11-2003; herkansing week 52)
Deelnemers:tot nu toe 38 inschrijvingen
Rooster:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   ma 11-1336 BBL-105b Jan Broersen
Mehdi Dastani
   
37-38 BBL-426
38-39,41-44 BBL-408
BBL-412
do 11-1336-38,40-45 BBL-105b
practicum          Huib Aldewereld
Bas Steunebrink
Niels van der Velden
   
Inhoud:Bij het vak `Inleiding Intelligente Systemen’ maak je kennis met een hedendaagse kijk op machine-intelligentie. Centraal daarbij staat het agent-paradigma, waarin machine-intelligentie wordt bestudeerd aan de hand van eigenschappen als `intentionaliteit’, `pro-activiteit’, en `autonomie’die geacht worden karakteristiek te zijn voor intelligente agenten. Verder staat onze benadering in de logische traditie binnen AI, die stelt dat voor het kunnen programmeren van intelligente agenten het van belang is formele modellen (`logica’s’) te ontwikkelen die beschrijven volgens welke wetmatigheden agenten redeneren, en tot `rationele’ acties komen. Met name zullen we kijken naar het gebruik van eerste-orde logica voor het representeren van kennis, het redeneren over kennis, en het plannen van acties ter vervulling van doelen van intentionele agenten. In het bijbehorende practicum leer je omgaan met de programmeertaal PROLOG, waarin het uitgangspunt is dat eerste-orde logica niet alleen kan worden gebruikt om te representeren, te modelleren en te redeneren, maar ook direct om te programmeren.
Literatuur:(1) “Artificial Intelligence, A modern Approach”, S. Russell and P. Norvig, Prentice Hall (2) “Learn Prolog Now!”, Patrick Blackburn, Johan Bos and Kristina Striegnitz, downloadable at http://www.coli.uni-sb.de/~kris/prolog-course/
Werkvorm:Iedere week op maandag en donderdag ofwel een hoorcollege of een werkcollege (practicum).
Toetsvorm:Het practicumcijfer volgt uit de individuele practicumopdrachten volgens de regel: practicumcijfer = gemiddelde(cijfers practicumopdrachten). De cijfers van individuele opdrachten worden tot op `halven' bepaald. Het eindcijfer volgt uit de deelcijfers voor het practicum, het deeltentamen en het tentamen volgens de regel: Eindcijfer = gewogen gemiddelde(deeltentamencijfer, practicumcijfer, slottentamencijfer), met als voorwaarde dat het deeltentamencijfer alleen wordt meegenomen wanneer dat een hoger eindtotaal oplevert dan het gewogen gemiddelde van het practicumcijfer en het slottentamencijfer. De drie deelcijfers zijn in 1 decimaal. De gewichtsverhouding is 1:1:2, aangevuld met de regel dat het gewicht van deelcijfers onder de 5,5 wordt verdubbeld. Deelcijfers onder de 5,5 worden je dus zwaarder aangerekend. Voorbeelden: de reeks 6,4,7 krijgt de gewichtsverhouding 1:2:2, en de reeks 5,6,5 krijgt de verhouding 0:1:4. Niet meedoen aan een onderdeel zonder aantoonbaar geldige reden, betekent dat je voor dat onderdeel een nul krijgt (die dus dubbel telt). Deelcijfers gelden tot en met het hertentamen, en komen daarna te vervallen. Vanaf de hertentamendatum kan een eindcijfer alleen nog worden verhoogd door in het daaropvolgende jaar alle onderdelen over te doen. Voor het deeltentamen en het practicum is geen herkansing mogelijk.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen is ontbreken van ten hoogte 1 toetsactiviteit toegestaan.
Beschrijving:Leerdoelen: 1. Het kunnen herkennen en toepassen van het agent-paradigma voor machine-intelligentie, en het kunnen programmeren (in PROLOG) van onderdelen uit de agent-deliberatie-cyclus. 2. Het kunnen gebruiken van eerste-orde logica voor het representeren van kennis en het redeneren over kennis. 3. Het kunnen hanteren van concepten op het raakvlak van logisch modelleren, specificeren en programmeren van intelligente agenten.
wijzigen?