Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Recht en informatica

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Website:website containing additional information
Contents:

Wie tegenwoordig als informaticus gaat werken, wordt haast onvermijdelijk met juridische vragen geconfronteerd. Automatiseringsprojekten worden vastgelegd in kontrakten, en als er iets misgaat, rijst de vraag wie aansprakelijk is. Het internet maakt nieuwe vormen van zakendoen (e-commerce) mogelijk, die om nieuwe vormen van juridische bescherming vragen. Ook maakt het internet grootschalige vormen van misbruik en criminaliteit mogelijk: denk aan het uitwisselen van software en digitale muziek, maar ook van kinderporno of racistisch materiaal. Tenslotte laten internetgebruikers vele digitale sporen na, wat vragen oproept omtrent de privacybeschermning.

Daarnaast wordt de ICT steeds vaker en grootschaliger ingezet in het recht en het openbaar bestuur. Zo wordt het kontakt tussen burger en overheid steeds meer digitaal (e-democracy, e-government), en wordt ICT steeds vaker ingezet bij de ondersteuning van rechtspraak, wetsuitvoering en advocatuur, in de vorm van bijvoorbeeld databanken, kennissystemen, en 'case management' systemen. Juridische geschillen over e-commerce kunnen tegenwoordig soms zelfs on-line uitgevochten worden. Tenslotte kan ICT zorgen voor technische bescherming van juridische rechten, zoals bij 'digital rights management'.

In het eerste (en grootste) deel van dit vak zullen juridische aspecten van informatica behandeld worden, zoals aansprakelijkheid bij automatiseringsprojekten en van internetproviders, digitale kontrakten, intellectuele eigendom van software en digitale informatie, computercriminaliteit, en privacybescherming. Dit deel heeft tot doel om de student bewust te maken van de juridische kwesties waarmee een informaticus in de beroepspraktijk geconfronteerd kan worden.

In het tweede (kleinere) deel maakt de student kennis met de voornaamste informaticatoepassingen in het recht en het openbaar bestuur. Doel van dit deel is om te laten zien hoe de informatica ingezet kan worden bij het reguleren van de samenleving, inclusief het bevorderen van democratie en goed bestuur.

Literature:Onderstaande literatuur is onder voorbehoud. Het informaticarecht verandert snel en daarom zal recentere literatuur gebruikt worden indien deze op tijd beschikbaar komt.
  • F.A.M. van der Klaauw-Koops & S.F.M. Corvers (red.), Praktisch Informaticarecht, 3e druk. Groningen: Martinus Nijhoff, 2002. ISBN 90-68-90564-3.
  • Christiaan Alberdingk Thijm, Het Nieuwe Informatierecht. Den Haag: Academic Service, 2004. ISBN 90-395-2249-9
  • Literatuurbundel Recht en Informatica, Februari 2007.
Course form:Hoorcolleges en discussie-werkcolleges, wekelijkse huiswerkopdrachten. Aanwezigheid bij zeven van de negen discussie-werkcolleges is verplicht. NB: het maximum aantal studenten dat zich voor dit vak kan inschrijven is 60.
Exam form:Negen wekelijkse huiswerkopdrachten, waarvan zeven verplicht, en een afsluitend tentamen over de gehele stof. NB: deelname aan het tentamen staat alleen open voor wie aan de aanwezigheids- en inleververplichtingen heeft voldaan. Het eindcijfer wordt voor een derde bepaald door de zeven hoogste cijfers voor de huiswerkopdrachten (alle zeven opdrachtcijfers tellen even zwaar mee), en voor tweederde door het tentamencijfer. Wie op elk van de zeven beste opdrachten minstens een 6.0 scoort, krijgt een bonus van maximaal een half punt op het eindcijfer, berekend met de formule 0,1*(gemiddeld cijfer zeven beste opdrachten - 5.0). Wie een onvoldoende eindcijfer heeft krijgt de mogelijkheid om een tweede tentamen over dezelfde stof te maken, op voorwaarde dat de student deelgenomen heeft aan het eerste tentamen en het eindcijfer minstens een 4 is. Voor de berekening van het eindcijfer na het tweede tentamen blijven de opdrachtcijfers en de eventuele bonus staan.
Minimum effort to qualify for 2nd chance exam:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de student aan alle aanwezigheids- en inleverplichtingen voldaan hebben en aan het eerste tentamen deelgenomen hebben, en moet het oorspronkelijke eindcijfer minstens een 4 zijn.
wijzigen?