Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Recht en informatica

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFORI
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 4 (week 17 t/m 26, d.w.z. 22-4-2019 t/m 28-6-2019; herkansing week 28)
Timeslot:A
Deelnemers:tot nu toe 0 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   ma 11.00-12.4518-23 BOL-1.206 Henry Prakken
di 17.15-19.0024 KBG-PANGEA
wo 11.00-12.4517 ANDRO-C101
werkcollege groep 1 wo 9.00-10.4517-25 BBG-115 #ica
groep 2 wo 9.00-10.4517-25 BBG-020 #ica
groep 3 wo 9.00-10.4517-25 BBG-112 #ica
groep 4 wo 11.00-12.4517-25 BBG-020
groep 5 wo 11.00-12.4517-25 BBG-112
groep 6 wo 11.00-12.4517-25 BBG-115
Tentamen:
week: 26wo 26-6-20198.30-10.30 uurzaal: EDUC-BETA
week: 28wo 10-7-20198.30-10.30 uurzaal: EDUC-BETAaanvullende toets
Inhoud:

Wie tegenwoordig als informaticus gaat werken, wordt haast onvermijdelijk met juridische vragen geconfronteerd. Automatiseringsprojekten worden vastgelegd in kontrakten, en als er iets misgaat, rijst de vraag wie aansprakelijk is. Het internet maakt nieuwe vormen van zakendoen (e-commerce) mogelijk, die om nieuwe vormen van juridische bescherming vragen. Ook maakt het internet grootschalige vormen van misbruik en criminaliteit mogelijk: denk aan het uitwisselen van software en digitale muziek, maar ook van kinderporno of racistisch materiaal. Tenslotte laten internetgebruikers vele digitale sporen na, wat vragen oproept omtrent de privacybeschermning.

Daarnaast wordt de ICT steeds vaker en grootschaliger ingezet in het recht en het openbaar bestuur. Zo wordt het kontakt tussen burger en overheid steeds meer digitaal (e-democracy, e-government), en wordt ICT steeds vaker ingezet bij de ondersteuning van rechtspraak, wetsuitvoering en advocatuur, in de vorm van bijvoorbeeld databanken, kennissystemen, en 'case management' systemen. Juridische geschillen over e-commerce kunnen tegenwoordig soms zelfs on-line uitgevochten worden. Tenslotte kan ICT zorgen voor technische bescherming van juridische rechten, zoals bij 'big data' toepassingen.

In het eerste (en grootste) deel van dit vak zullen juridische aspecten van informatica behandeld worden, zoals aansprakelijkheid bij automatiseringsprojekten en van internetproviders, digitale kontrakten, intellectuele eigendom van software en digitale informatie, computercriminaliteit, en privacybescherming. Dit deel heeft tot doel om de student bewust te maken van de juridische kwesties waarmee een informaticus in de beroepspraktijk geconfronteerd kan worden.

In het tweede (kleinere) deel maakt de student kennis met de voornaamste informaticatoepassingen in het recht en het openbaar bestuur. Doel van dit deel is om te laten zien hoe de informatica ingezet kan worden bij het reguleren van de samenleving, inclusief het bevorderen van democratie en goed bestuur.

Literatuur:NB: Onderstaande literatuuropgave is voorlopig en kan nog veranderen als er in de loop van het studiejaar ander studiemateriaal beschikbaar komt.
  • S.L. Gellaerts & C.M. Jobse: Inleiding ICT en Recht, editie 2018. Deventer: Wolters Kluwer. ISBN: 9789013147582.
  • Arnoud Engelfriet, De Wet op Internet, 4e editie, 2017. ISBN 978-90-820834-5-3.
  • Literatuurbundel Recht en Informatica, April 2015.
  • Verschillende online publikaties.
Werkvorm:Op de hoorcolleges zal de docent een overzicht van de stof geven, en op enkele onderwerpen dieper ingaan. Aanwezigheid bij het hoorcollege is niet verplicht, maar afwezigheid is op eigen risico, aangezien de op het hoorcollege behandelde stof tot de verplichte tentamenstof behoort. Op de werkcolleges wordt een door de student voorbereide huiswerkopdracht besproken. De student dient bij vijf van de zeven werkcolleges aanwezig te zijn en daarbij een huiswerkopdracht ingeleverd te hebben; afmelding is niet verplicht.
Toetsvorm:

Opdrachten.

Opdrachten worden per drietal studenten afkomstig uit dezelfde werkgroep gemaakt. Per drietal dient bij aanvang van elk werkcollege (afgezien van de tweemaal toegestane afwezigheid) een voldoende serieuze uitwerking van de huiswerkopdracht voor dat college ingeleverd te worden. Verder dient, ook per drietal, twee maal een opdracht voor een cijfer ingeleverd te worden bestaande uit een selectie van vragen uit de huiswerkopdrachten voor de voorafgaande werkcolleges. De bedoeling is dat in de uitwerking van de inleveropdrachten de op het werkcollege gevoerde discussie verwerkt is.
De sancties op het niet inleveren of het inleveren van een als onvoldoende beoordeelde werkcollegeopdracht zijn als volgt: 1 punt aftrek op het cijfer van de inleveropdracht bij de eerste keer, 2 punten aftrek bij de tweede keer, enz. (bij de tweede inleveropdracht begint het tellen opnieuw vanaf -1). NB: een voldoende op een werkcollegeopdracht betekent alleen dat de opdracht voldoende serieus gemaakt was en garandeert dus niet een voldoende score voor de betreffende vragen in de inleveropdrpacht.

Tentamen

Deelname aan het tentamen staat alleen open voor wie aan de aanwezigheids- en inleververplichtingen heeft voldaan. NB: In tegenstelling tot wat op het tentamenrooster vermeld staat, duurt het tentamen geen drie uur maar twee uur..

Het tentamen is multiple-choice en is van het type "Gesloten Boek", dat wil zeggen, er mogen bij het tentamen geen literatuur en/of aantekeningen van welke aard dan ook meegenomen worden.

Beoordeling
  • Het eindcijfer wordt voor 40% bepaald door het gemiddelde (op een decimaal afgeronde) cijfer op de twee inleveropdrachten en voor 60% door het (op een decimaal afgeronde) tentamencijfer.
  • Voor de berekening van het eindcijfer na het tweede tentamen blijven de opdrachtcijfers staan.
  • Het eindcijfer wordt op een decimaal achter de komma afgerond, met uitzondering van cijfers tussen een 5 en 6, die zoals vereist door Artikel 5.4 van het Onderwijs- en Examenreglement zonder cijfer achter de komma worden uitgedrukt.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens een onafgeronde 4 zijn.
wijzigen?