Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Human computer interaction

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Inhoud:
Impliciet of expliciet topics uit de cognitieve psychologie, grafisch ontwerpen en informatica, noodzakelijk voor het ontwikkelen van interactieve software. Na behandeling van de kernleerstof volgt een practicum waarin teamsgewijs een casus uitgewerkt wordt, waarbij ontwikkelfases worden doorlopen. Hierbij komen projectmanagement-aspecten, werkzaamheden, taken en rollen overeen met de praktijk van een ontwikkelteam.
Literatuur:
User-Centered Website Development, Daniel D. McCracken en Rosalee J. Wolfe (2004). Pearson Education, ISBN 0-13-041161-2 (ca. 60 euro).
Het boek wordt aangevuld met leerstof en een 'werkboek' voor het practicumproject. Dit materiaal staat alleen op de website van het vak.
Werkvorm:
Het college begint met drie weken hoorcolleges (2x per week 2 uur), afgesloten met een kennistoets (afgenomen aan het beeldscherm) in de 3e week, en vervolgd door een practicumperiode die de resterende weken omvat. Alleen degenen die voor de kennistoets een voldoende hebben behaald kunnen verder met het practicum. Tijdens de practicumperiode is er 1x per week een hoorcollege (2 uur), en 1 x per week (begeleide) practicumsessie (2 uur). In het practicum werk je teamsgewijs aan een casus en zijn er, afhankelijk van het werk, aanvullende team-activiteiten (deels via groupware).De practicum-teams worden ingedeeld direct na de kennistoets in de 3e week.
Toetsvorm:
Er zijn drie toetsmomenten waarop een deelcijfer behaald wordt:
  1. Individuele kennistoets (aan het beeldscherm) in de 3e week (direct aansluitend op de eerste reeks hoorcolleges)
  2. In de laatste week een (individuele) schriftelijke toets over de gehele leerstof (boek, aanvullingen plus wat er tijdens of naar aanleiding van de casus bestudeerd is).
    Het verschil tussen beide individuele toetsen is dat 2e toets uitgebreider is en meer inzichtsvragen bevat.
  3. Team-eindpresentatie (deelname verplicht)
Het leveren van een evenredige en actieve bijdrage in het practicumteam is een conditio sine qua non om te kunnen slagen voor het vak.

Degenen die voor de eerste toets niet geslaagd zijn c.q. zonder bericht en geldige reden afwezig waren, kunnen niet verder en behalen een onvoldoende voor het gehele onderdeel.

Degenen die wel voor de eerste toets geslaagd zijn vervolgen met het practicum. Voor hen geldt de volgende eindcijferberekening: Het cijfer is een gewogen gemiddelde van de drie behaalde deelcijfers. Hierbij geldt dat zowel het onafgeronde gewogen gemiddelde van beide individuele toetsen, als het groepscijfer >=6 moet zijn om te kunnen slagen. Is een van beiden <6, dan is men niet geslaagd. In dit geval wordt het hoogst behaalde deelcijfer (toets 1,2,groepsresultaat) beneden de 6 geregisteerd.

De aanvullende toets ('herkansing') betreft de 2e schriftelijke toets. Noch het groepswerk, noch de 1e schriftelijke toets zijn herkansbaar.
Zie verder de tentamenregeling op de website van het vak.

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:De nieuwe (universitaire) regeling voor aanvullende toetsen is: "Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn." Deze regeling heeft in geval van HCI, gelet op bovenstaande toetsvorm, alleen betrekking op de 2e schriftelijke toets.
Beschrijving:
In dit college ontwerpen we de user interface van een stukje software vanuit de gebruiker: Wat voor taak wordt er uitgevoerd, op welk niveau, hoeveel ervaring heeft de gebruiker met de taak en met software, etc.? In principe gaat HCI over allerlei soorten van systemen, dus bijvoorbeeld ook de NS kaartjesautomaat of het mobiel bestellen van tickets. We beperken ons echter tot computerbeeldschermen: software-applicaties.
De cursus heeft een ontwerpgerichte opzet: Dat betekent dat er zowel concreet aan een ontwerp gewerkt wordt, als dat de theoretische achtergrond bestudeerd wordt. Dit laatste heeft betrekking op zowel 'mensen' als op 'computers'. Het ontwerp ontstaat eerst op papier. In de eindfase van de cursus wordt het prototype dat het (gevalideerde) ontwerp zichtbaar maakt 'geprogrammeerd', waarvoor in de regel HTML volstaat.

In het vervolgvak 'Usability Engineering' (INFOUE, keuzevak) leer je meer over HCI, m.n. over evalueren. In het vervolgvak 'Cognitie en Informatieverwerking' (INFOCI) wordt dieper ingegaan op het aspect cognitieve psychologie.

wijzigen?