Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Filosofie van de informatica

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOFIL
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 4 (week 17 t/m 27, d.w.z. 23-4-2007 t/m 6-7-2007; herkansing week 35)
Timeslot:C
Deelnemers:tot nu toe 29 inschrijvingen
Rooster:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          John-Jules Meyer
Jan Broersen
Richard Starmans
     
Inhoud:Het college bestaat, naast een wat meer algemene korte inleiding in de filosofie en de wetenschapsfilosofie meer in het bijzonder, ruwweg uit 3 delen: Het eerste deel behandelt elementen van de filosofie van de formele wetenschappen, de wiskunde en de logica, voor zover relevant voor de informatica, met aandacht voor paradoxen en stromingen. Deel twee van het college handelt over de `klassieke' filosofie van de empirische wetenschappen. Na een korte historische inleiding komen onder meer het logisch positivisme van de Wiener Kreis, Poppers kritisch rationalisme, de empirische cyclus, Kuhns paradigmatheorie en Lakatos' falsificationisme aan bod. Daarnaast wordt ingegaan op een aantal actuele thema's uit de wetenschapsfilosofie, waaronder: het inductie-probleem en andere problemen rond "inductivism", het Quine-Duhem probleem , scientific realism, het probleem van "underdetemination", models of explanation en "inference to the best explanation", constructief empirisme. In het laatste deel, tenslotte, worden speciale filosofisch getinte onderwerpen met betrekking tot de informatica, zoals berekenbaarheid en de kunstmatige intelligentie, besproken.
Literatuur:Verplichte literatuur:
 • Ladyman, J. (2002) Understanding Philosophy of Science ; Routledge London and New York
 • Leesmap Filosofie van de Informatica: deze map met artikelen wordt tijdens het college opgebouwd.
 • Sheets van de hoorcolleges
 • Werkvorm:Hoorcollege, inclusief discussie. Daarnaast het schrijven van een scriptie van ongeveer 10 blz over een onderwerp betrekking hebbend op het college. (Dit onderwerp dient in overleg met de docenten worden gekozen.)
  Toetsvorm:Het tentamencijfer wordt bepaald door: de uitslag van de schriftelijke toets en het schriftelijk tentamen (samen 60% van het totaal; onderlinge verhouding 1 : 3) en het cijfer van de scriptie (40%). Zowel toets/tentamen-combinatie als scriptie moet voldoende (minstens 5.6) zijn. Toets is facultatief; werkt alleen ten voordele. Verder is er nog een aanvullende toets ('hertentamen') (alleen!) voor studenten die al eerder iets (toets, tentamen of scriptie) hebben gedaan/ingeleverd!
  Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet er tenminste aan toets of tentamen zijn deelgenomen of de scriptie zijn ingeleverd.
  Beschrijving:
  • algemene introductie filosofie en wetenschapsfilosofie
  • algemene indeling van de wetenschappen en plaats van de informatica in de wetenschappen
  • filosofie van de formele wetenschappen: de paradoxen in de naieve verzamelingenleer, filosofische stromingen in de wiskunde (logicisme, formalisme, intuitionisme), onvolledigheidsstelling van Goedel
  • filosofie van de empirische wetenschappen (logisch positivisme, Carnap, standaardbeeld, Popper, Kuhn, Lakatos), empirische cyclus, paradigma's
  • actuele thema's uit de wetenschapsfilosofie, waaronder: het inductie-probleem en andere problemen rond "inductivism", het Quine-Duhem probleem , scientific realism, het probleem van "underdetemination", models of explanation en "inference to the best explanation", constructief empirisme.
  • het modelbegrip in de wetenschap
  • berekenbaarheid: Turingmachines, these van Church, stopprobleem
  • filosofie van de kunstmatige intelligentie: sterke vs zwakke AI, Turing test, Searle's Chinese kamer gedachtenexperiment, kunnen computers denken?
  Doelen: Na het afronden van de cursus weet de student wat (wetenschaps)filosofie is en hoe deze zich verhoudt tot de wetenschap. Hij kent de diverse soorten wetenschap die kunnen worden onderscheiden. Hij weet de grote lijnen van de filosofische stromingen in de wiskunde als voorbeeld van een formele wetenschap, de stromingen in de filosofie van de empirische wetenschappen (inclusief het standaardbeeld met de empirische cyclus), de grondslagen van het begrip berekenbaarheid en de filosofische ideeen die ten grondslag liggen aan de kunstmatige intelligentie. Hij is tevens in staat discussies te voeren over deze onderwerpen en deze compact samen te vatten. Daarnaast is hij in staat zich te verdiepen in een zelf gekozen, met het vak gerelateerd, onderwerp en hierover een scriptie te schrijven.
  wijzigen?