Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Systeemontwikkeling: methoden en management

Onderwijs:Het vak INFOB3SO wordt in 2018/2019 niet aangeboden.
Nota bene:Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar.
Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2014/2015
Inhoud:Dit vak behandelt verschillende methoden voor systeemontwikkeling. Elke methode gaat uit van een aantal fasen en de methoden onderscheiden zich door de nadruk op en de volgorde waarin die fasen worden doorlopen. Oorspronkelijk werden de fasen doorlopen zoals bij de zgn. watervalmethode, later kwamen daar o.m. verschillende vormen van Rapid Application Development bij (zoals bijv. prototyping of agile development). In het vak zal de kennis die m.n. in MSO is opgedaan worden uitgebouwd en in een breder kader worden geplaatst. Naast de technieken die in MSO zijn geleerd is er in het vak Systeemontwikkeling aandacht voor projectplanning, architecturele zaken rond softwaresystemen, aanvullende of gewijzigde requirements, verschillende vormen van onderhoud, en niet-functionele eisen rond kwaliteit van softwaresystemen.
Systeemontwikkeling heeft vaak betrekking op het wijzigen van bestaande systemen. In dit verband speelt beheer, onderhoud en kwaliteitszorg een belangrijke rol en zal dus ook aandacht worden besteed aan ITIL, ISO, CMM en SPI.
Literatuur:Kan veranderen!
1. Software Engineering: Principles and Practice, 3rd edition. Hans van Vliet. John Wiley & Sons, 2008. ISBN 9780470031469. 2. Papers.
Werkvorm:Hoorcolleges Hierin zal de theorie uit het lesboek aan bod komen, daar waar nodig aangevuld met wetenschappelijke artikelen. Daarnaast een aantal gastcolleges waarbij meer praktijkgerichte zaken aan bod zullen komen.
Groepsopdrachten
  1. Een onderwerp uit het boek moet worden uitgediept aan de hand van papers. Hierover moet een artikel worden geschreven. Over dit onderwerp dient ook een presentatie te worden gegeven.
  2. Een bedrijfsopdracht, waarbij het gebruik van een systeemontwikkelmethode in de praktijk moet worden onderzocht. Hierover moet een verslag worden geschreven.
N.B. Er zal geen apart werkcollege zijn.
Toetsvorm:Er zijn vier toetsonderdelen, nl. de beide groepsopdrachten, een individueel tentamen en een (groeps)presentatie rond de eerste opdracht. De eerste drie onderdelen tellen elk voor 30% mee in het eindcijfer van het vak, de presentatie voor 10%. Hierbij geldt als extra eis, dat voor het behalen van een voldoende eindcijfer de toets met minimaal het cijfer 5,0 moet zijn beoordeeld, en alle andere onderdelen met minstens een 4,0. Als een onderdeel met een lager cijfer is beoordeeld dan toegestaan, dan is het eindcijfer het minimum van 5 en het gewogen gemiddelde van de vier toetsonderdelen.

Aanwezigheid bij zowel de gastcolleges als bij de studentpresentaties is verplicht. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn bij een gelegenheid dan dien je dat vooraf aan de docent te laten weten. Bij tweemaal afwezig krijg je een extra taak mee naar huis, bij driemaal afwezig twee taken, en mocht je viermaal of meer afwezig zijn, dan kun je dit vak niet meer halen.

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?