Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Informatiekunde introductieproject

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Inhoud:

"Ontwikkel een informatie- en communicatiesysteem waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de oplossing van een actueel (maatschappelijk) probleem."

Dat is kort gezegd de opdracht waar de studenten in dit project voor komen te staan. Geenszins een eenvoudige opgave daar de ontwikkeling van een dergelijks systeem over het algemeen omvangrijk en complex is en een breed scala aan activiteiten omvat: zowel het analyseren, ontwerpen, produceren als het invoeren, gebruiken en beheren van het systeem. Daarbij komt ook nog dat dit project het eerste vak van de studie Informatiekunde is en de student niet kan teren op al opgedane kennis en vaardigheden op het vakgebied.

Het doel van het project is dan ook een eerste kennismaking met de informatiekunde. De student verkent vooral vanuit eigen interesses en nieuwsgierigheid in teamverband het vakgebied. Hij/zij krijgt daarbij inzicht in de complexiteit en de breedte van de informatiekunde en ontwikkelt een denkkader waarbinnen vervolgens de technieken, methoden, theorie├źn en modellen van de informatiekunde die in latere vakken uitgediept worden, geplaatst kunnen worden. De student zet in het project ook de eerste stappen in de ontwikkeling van de voor een informatiekundige benodigde communicatieve, reflectieve, samenwerkings- en managementvaardigheden.

Trefwoorden

informatie- en communicatiesysteem, teambuilding, probleemanalyse, productdefinitie, haalbaarheidsanalyse, projectmanagement, requirementanalyse, gebruiksanalyse, review bestaande technologie, systeemmodellering, gebruiksinterface, architectuur, prototype, overdracht.

Leerdoelen

In dit vak leer je in teamverband een informatie- en communicatiesysteem te ontwikkelen dat voorziet in een bepaalde (maatschappelijke) behoefte. Daarbij doorloop je het gehele traject van probleemanalyse tot prototype-ontwikkeling.

Niveau en plaats in het curriculum

Dit vak is een context discipline vak. Het vak is dus verplicht voor studenten die de opleiding informatiekunde volgen. In tegenstelling tot MMI (mens, maatschappij en ICT) waarin kennisoverdracht middels experts centraal staat, werken de studenten in dit vak in teams vanuit een concrete probleemstelling.

Vaardigheden

Presentatie / samenwerking en management / reflectie

Voorkennis

Geen

Literatuur:leesmap
Werkvorm:
  • Hoorcollege / symposium
  • Teambijeenkomsten / -vergaderingen met tutor
  • Ingeroosterd werken onder toezicht / begeleiding van studentenassistent
  • Zelfwerkzaamheid
Toetsvorm:
  • Presentatievaardigheden
  • Algemene inzet, samenwerkings- en managementvaardigheden
  • Reflectieve vaardigheden
  • Bijdrage aan eindproduct
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?