Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Ontwerpen van interactieve systemen

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Website:website met extra informatie
Historie:Dit vak is de opvolger van Human computer interaction (INFOHCI). Je kunt maar een van beide vakken voor je examen opvoeren
Tentamen:
week: 14do 4-4-201911.00-13.00 uurzaal: -
week: 27do 4-7-201911.00-13.00 uurzaal: -aanvullende toets
Inhoud:

Vaak zijn gebruikers niet tevreden over computer systemen omdat deze systemen niet goed aangepast zijn aan de wensen, doelen en vaardigheden van gebruikers. In deze inleidende cursus zul je het proces bestuderen van het ontwerpen van interactieve systemen vanuit een gebruikersgeorienteerde perspectief. De belangrijkste fasen van dit proces omvatten kennisverwerving over de cognitieve, perceptuele en motorische eigenschappen en beperkingen van gebruikers, taakanalyse, prototyping en evaluatie. De belangrijkste technieken voor het verzamelen van data, requirementsanalyse, ontwerp, prototyping en evaluatie worden beknopt geintroduceerd. We zullen specifieke aspecten bespreken die van belang zijn voor het ontwerpen van websites, games, en andere systemen. Op basis van theorie zullen studenten in groepen een interactieve website ontwerpen dat rekening houdt met de requirements van de opdrachtgever

Trefwoorden: Mens-computer interactie, taak- en requirementsanalyse, conceptueel design, prototyping, evaluatie

Leerdoelen: Het belangrijkste doel van de cursus is studenten te leren interactieve systemen vanuit gebruikersperspectief te ontwerpen. Dit impliceert o.a. dat kennis over de cognitieve, perceptuele en motorische vaardigheden en beperkingen van gebruikers verkregen moet worden. Verder zullen requirements afgeleid moeten kunnen worden, en taakanalyse uitgevoerd worden. Dit resulteert in een conceptueel design. Verschillende vormen van (re)presentatie technieken om het design te communiceren zullen behandeld worden. Verder komen aan de orde technologische middelen om het interactieve systeem te laten doen wat het moet doen (interactiestijlen, beeldschermopbouw, etc.). Tot slot dient geevalueerd te worden of het ontwerp en het uiteindelijke fysieke systeem (in de vorm van een prototype gebouwd in bij voorbeeld XHTML) aan gestelde doelen beantwoorden. Om deze doelen te realiseren moeten studenten theoretische kennis verwerven, en gebaseerd op deze kennis, zelf stapsgewijs een interactief systeem ontwerpen, daarover rapporteren en de uiteindelijke versie van het systeem presenteren.

Vaardigheden:
- Onderzoek: we kijken hier vooral naar het formuleren van de vraagstelling van onderzoek, en het evalueren of gestelde doelen zijn bereikt
- Ontwerpen: hier zijn met name van belang het ontwerpen en implementeren (in prototypevorm) van het systeem.

Niveau en plaats in het curriculum: Ontwerpen van Interactieve Systemen is een bachelorvak op niveau 1. Het vak besteedt expliciet aandacht aan de relatie mens-computer systeem, en vooral aan de wijze waarop een goede interactie met dat systeem ontworpen kan worden. Daarom is het een verplicht vak in de opleiding Informatiekunde. Voor studenten Gametechnologie is het een gebonden keuzevak of een context-keuzevak; voor studenten Informatica is het een context-keuzevak.

Voorkennis: Geen specifieke voorkennis vereist.

Literatuur:

- Designing Interactive Systems - A Comprehensive Guide to HCI and Interaction Design (2nd Edition), David Benyon, Apr 2010, Paperback, 712 pages, ISBN13: 9780321435330, ISBN10: 0321435338
- Online materiaal (wordt nog aangekondigd)
Werkvorm:
2-4 uur college en 2-4 uur practicum per week, in groepen van 5 studenten.
Toetsvorm:
- Individueel schriftelijk tentamen over de gehele leerstof (boek, collegestof, stof werkcollege, eventuele artikelen).
- Teamrapporten van het practicum
- Team-eindpresentatie (deelname verplicht) en prototype
De beoordeling is voor 60% gebaseerd op het schriftelijk tentamen (gesloten-boektentamen) en voor 40% op het groepswerk (de teamrapporten van het practicum, de team-eindpresentatie en het prototype). Zowel het tentamen als het groepswerk moeten tenminste 5,5 zijn om een voldoende voor het gehele vak te krijgen.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:
Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke tentamenuitslag minstens 4 zijn en dient het groepswerk met een voldoende te zijn afgesloten.
Beschrijving:De docenten van het vak zijn via email uitsluitend te bereiken op het adres ois.ics@gmail.com.
wijzigen?