Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Informatiesystemen

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Website:website met extra informatie
Inhoud:De ontwikkelingen op het gebied van Informatie Systemen (IS) en Informatie Technologie (IT) bieden voortdurend nieuwe mogelijkheden om de inrichting en werking van organisaties te verbeteren. Daarom bestaat deze cursus uit de volgende drie onderdelen: (i) Inleiding informatiesystemen, (ii) Technologie, en (iii) Implementatie van informatiesystemen in organisaties en maatschappij.
 1. Het onderdeel "Inleiding informatiesystemen" gaat in op de grondslagen van informatiesystemen en hun almaar groter wordende rol op mens en maatschappij in het algemeen en binnen organisaties in het bijzonder. Wat is informatie? Waaruit bestaat een informatiesysteem? Welke soorten informatiesystemen zijn er beschikbaar? Hoe zet je informatiesystemen strategisch in? Dit onderdeel maakt duidelijk hoe informatiesystemen de bedrijfsvoering van ondernemingen fundamenteel hebben veranderd en zelfs hebben geresulteerd in organisaties die volledig afhankelijk zijn van hun informatiesystemen.
 2. Het onderdeel "Technologie" besteedt aandacht aan de benodigde hardware, software, netwerken, enaan het organiseren van data en informatie. Voor een goed begrip van informatiesystemen is het namelijk van belang om over voldoende technische kennis van deze componenten van informatiesystemen te beschikken.
 3. Het onderdeel "Implementatie van informatiesystemen in organisaties en maatschappij" maakt duidelijk dat het niet alleen gaat om het op de juiste wijze implementeren van de juiste technologie. De belangrijkste component van ieder informatiesysteem blijft tenslotte de mens... Vandaar dat een breed scala aan aspecten op het gebied van informatiesystemen de revue zal passeren, van systeemontwikkeling en –implementatie, via systeemgebruik, tot de gevolgen van informatiesystemen voor personen, organisaties en maatschappij.
Deze cursus volgt in grote lijnen het cursusboek (zie hieronder) dat bestaat uit de volgende onderdelen: (A) Informatiesystemen in perspectief: introductie van informatiesystemen in organisaties, (B) Technologie: Hardware en software, het organiseren van data en informatie, telecommunicatie, internet, intranet, extranet, (C) Bedrijfsinformatiesystemen: e-commerce, m-commerce, enterprise systemen, management informatiesystemen, collaboratieve en beslissingsondersteunende systemen, kennismanagement, gespecialiseerde informatiesystemen zoals expert-, AI-, en VR-systemen, (D) Systeemontwikkeling en informatiesystemen in organisatie en maatschappij: implementatie van informatiesystemen, de persoonlijke en maatschappelijke impact van computers (social computing, beveiliging, privacy, etc).
Literatuur:
 • Ralph Stair and George W. Reynolds (2008). Fundamentals of Information Systems, 5th edition, 457 pages, Cengage Learning. ISBN-10: 1-4239-2581-5, ISBN-13: 9-7814-2392-5811.
 • Eventueel kun je ook de voorgaande 4e editie gebruiken, indien je deze tweedehands kunt aanschaffen:
  • Stair, R., Reynolds, G. (2008). Fundamentals of Information Systems. A Managerial Approach. 4th edition, International student edition (ISBN-10 1-4239-0117-7), Canada: Thomson Course Technology.
 • Tenslotte zullen we ook verscheidene artikelen gaan behandelen (t.b.a.).
Werkvorm:
 • Hoorcolleges: Per week is er twee uur hoorcollege waarin met name de theorie aan bod zal komen. De theorie uit het lesboek wordt aangevuld met actuele ontwikkelingen in de media, illustratieve afstudeeronderzoeken, en de praktijkervaring van de docenten.
 • Werkcolleges: Per week is er twee uur werkcollege waarin de theorie uit het hoorcollege ‘hands-on’ wordt toegepast en uitgediept. De opdrachten worden tijdens de werkcolleges behandeld en met elkaar en de docenten besproken.
 • Gastcolleges: Gedurende de collegereeks zullen er een aantal gastcolleges worden gegeven ter aanvulling en verduidelijking van de literatuur. In deze gastcolleges zal een spreker uit de praktijk ingaan op een van thema's zoals die ook in de hoorcolleges zijn behandeld.
Toetsvorm:De toetsing bestaat uit het werkcollege, een tussentijdse toets (T1) en een eindtoets (T2). De tussentijdse toets bestaat uit het eerste gedeelte van de stof en de eindtoets gaat over zowel het eerste als het tweede gedeelte van de stof. Het gemiddelde van T1 en T2 vormt het cijfer voor de toetsen (T), waarbij de voorwaarde is dat je voor beide toetsen minstens een 4,5 hebt gehaald om het vak te kunnen afronden. LET OP: er bestaat geen herkansingsmogelijkheid voor de tussentoets.

Het werkcollege bestaat uit één of enkele presentaties en een aantal opdrachten/cases. Voor deze onderdelen kan je onvoldoende, voldoende of goed scoren. Voor de werkcollege onderdelen mag je maximaal twee keer een "onvoldoende" scoren als daar tenminste twee keer een "goed" tegenover staat. Verder dient er aan alle onderdelen te zijn meegedaan (lees: presentaties gegeven en alle opdrachten op tijd en op de juiste wijze ingeleverd).  Het eindcijfer voor het vak is T. Je hebt het vak gehaald indien het eindcijfer (afgerond) tenminste 6 is én je voor de werkcolleges gemiddeld een "voldoende" hebt gescoord. 

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Indien de student aan alle inspanningsverplichtingen tijdens de cursus heeft voldaan en toch geen voldoende heeft gehaald, wordt hij of zij eenmaal in de gelegenheid gesteld een aanvullende toets af te leggen bij een eindcijfer van tenminste een 4 (afgerond). LET OP: Voor de aanvullende toets is het hoogst haalbare cijfer een 6,5.

Indien er voor een onderdeel sprake is van aanwezigheidsverplichting, behoort dit tevens tot de inspanningsverplichting.

Beschrijving:LET OP: Indien je in een voorgaand studiejaar reeds het vak ICT in Organisaties Beleid en Management (IOBM) succesvol hebt afgerond, dan raden wij het sterk af om tevens dit vak (Informatiesystemen) in je bacheloropleiding op te nemen. Er is namelijk een grote overlap tussen deze vakken.

Dus: niet verboden, wel afgeraden.

wijzigen?