Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Recht en informatica

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFORI
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 4 (week 17 t/m 26, d.w.z. 20-4-2020 t/m 26-6-2020; herkansing week 28)
Timeslot:A
Deelnemers:tot nu toe 142 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan in MyTimetable
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          Henry Prakken
werkcollege groep 1        Lucas Dresscher
groep 2        Thomas Hes
groep 3        Anton Welling de Arruda
groep 4        Lucas Dresscher
groep 5        Thomas Hes
groep 6        Anton Welling de Arruda
groep 7        Henry Prakken
groep 8        Henry Prakken
Inhoud:

Wie tegenwoordig als informaticus gaat werken, wordt haast onvermijdelijk met juridische vragen geconfronteerd. Automatiseringsprojekten worden vastgelegd in kontrakten, en als er iets misgaat, rijst de vraag wie aansprakelijk is. Het internet maakt nieuwe vormen van zakendoen (e-commerce) mogelijk, die om nieuwe vormen van juridische bescherming vragen. Ook maakt het internet grootschalige vormen van misbruik en criminaliteit mogelijk: denk aan het uitwisselen van software en digitale muziek, maar ook van kinderporno of racistisch materiaal. Tenslotte laten internetgebruikers vele digitale sporen na, wat vragen oproept omtrent de privacybeschermning.

Daarnaast wordt de ICT steeds vaker en grootschaliger ingezet in het recht en het openbaar bestuur. Zo wordt het kontakt tussen burger en overheid steeds meer digitaal (e-democracy, e-government), en wordt ICT steeds vaker ingezet bij de ondersteuning van rechtspraak, wetsuitvoering en advocatuur, in de vorm van bijvoorbeeld databanken, kennissystemen, en 'big data' toepassingen. Juridische geschillen over e-commerce kunnen tegenwoordig soms zelfs on-line uitgevochten worden. Tenslotte kan ICT zorgen voor technische bescherming van juridische rechten.

In het eerste (en grootste) deel van dit vak zullen juridische aspecten van informatica behandeld worden, zoals aansprakelijkheid bij automatiseringsprojekten en van internetprovider en aanbieders van social media, digitale kontrakten, intellectuele eigendom van software en digitale informatie, computercriminaliteit, en privacybescherming. Dit deel heeft tot doel om de student bewust te maken van de juridische kwesties waarmee een informaticus in de beroepspraktijk geconfronteerd kan worden.

In het tweede (kleinere) deel maakt de student kennis met de voornaamste informaticatoepassingen in het recht en het openbaar bestuur. Doel van dit deel is om te laten zien hoe de informatica ingezet kan worden bij het reguleren van de samenleving, inclusief het bevorderen van democratie en goed bestuur.

Literatuur:
  • S.L. Gellaerts & C.M. Jobse: Inleiding ICT en Recht, vierde druk, 2019. Deventer: Wolters Kluwer. ISBN: 9789013153668. Dit boek kan via Sticky aangeschaft worden.
  • Literatuurbundel Recht en Informatica, verkrijgbaar bij A-Eskwadraat.
  • Verschillende online publicaties.
Werkvorm:Op de hoorcolleges zal de docent een overzicht van de stof geven, en op enkele onderwerpen dieper ingaan. Aanwezigheid bij het hoorcollege is niet verplicht, maar afwezigheid is op eigen risico, aangezien de op het hoorcollege behandelde stof tot de verplichte tentamenstof behoort. Op de werkcolleges wordt een door de student voorbereide huiswerkopdracht besproken. De student dient bij vijf van de zeven werkcolleges aanwezig te zijn en daarbij een huiswerkopdracht ingeleverd te hebben; afmelding is niet verplicht.
Toetsvorm:

Opdrachten.

Opdrachten worden per tweetal studenten afkomstig uit dezelfde werkgroep gemaakt. Per tweetal dient bij aanvang van elk werkcollege (afgezien van de tweemaal toegestane afwezigheid) een voldoende serieuze uitwerking van de huiswerkopdracht voor dat college ingeleverd te worden. Hiertoe wordt elke huiswerkopdracht met een v (voldoende) of o (onvoldoende) beoordeeld maar alleen voor wie bij het betreffende werkcollege aanwezig is. Voor afwezige studenten geldt de huiswerkopdracht als niet ingeleverd. Verder dient, ook in tweetallen, twee maal een opdracht voor een cijfer ingeleverd te worden bestaande uit een selectie van vragen uit de huiswerkopdrachten voor de voorafgaande werkcolleges. De bedoeling is dat in de uitwerking van de inleveropdrachten de op het werkcollege gevoerde discussie verwerkt is.

De sancties op het niet inleveren of het inleveren van een als onvoldoende beoordeelde werkcollegeopdracht zijn als volgt: 1 punt aftrek op het cijfer van de inleveropdracht bij de eerste keer, 2 punten aftrek bij de tweede keer, enzovoorts, maar maximaal zoveel keren als er minder dan vijf keer een voldoende is gescoord bij aanwezigheid op het werkcollege. Bovendien begint bij de tweede inleveropdracht het tellen opnieuw vanaf -1. NB: een voldoende op een werkcollegeopdracht betekent alleen dat de opdracht voldoende serieus gemaakt was en garandeert dus niet een voldoende score voor de betreffende vragen in de inleveropdracht.

Tentamen

Deelname aan het tentamen staat alleen open voor wie bij minstens 5 werkcolleges aanwezig is geweest, tenzij de student voor alle gemiste werkcolleges een overmachtssituatie kan aantonen. Hierbij geldt aanwezigheid bij slechts een deel van het werkcollege niet als aanwezigheid.

Het tentamen is multiple-choice en is van het type "Gesloten Boek", dat wil zeggen, er mogen bij het tentamen geen literatuur en/of aantekeningen van welke aard dan ook meegenomen worden.

Beoordeling
  • Het eindcijfer wordt voor 40% bepaald door het gemiddelde (op een decimaal afgeronde) cijfer op de twee inleveropdrachten en voor 60% door het (op een decimaal afgeronde) tentamencijfer.
  • Voor de berekening van het eindcijfer na het tweede tentamen blijven de opdrachtcijfers staan.
  • Het eindcijfer wordt op een decimaal achter de komma afgerond, met uitzondering van cijfers tussen een 5 en 6, die zoals vereist door Artikel 5.4 van het Onderwijs- en Examenreglement zonder cijfer achter de komma worden uitgedrukt.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?