Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Kennissystemen

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB3KSY
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 4 (week 17 t/m 26, dwz 24-4-2017 t/m 30-6-2017; herkansing week 28)
Timeslot:C
Deelnemers:tot nu toe 45 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   ma 15.15-17.0017-22 RUPPERT-ROOD Floris Bex
Luz Marcela Ruiz Carmona
   
24-25 RUPPERT-ROOD
do 11.00-12.4518-20 RUPPERT-ROOD
22-25 RUPPERT-ROOD
practicum groep 1 ma 13.15-15.0018-22 BBG-112 CLZ
24-25 BBG-112 CLZ
groep 2 ma 13.15-15.0018-22 BBG-175 CLZ
24-25 BBG-175 CLZ
groep 3 ma 13.15-15.0018-22 BBG-115 CLZ
24-25 BBG-115 CLZ
werkcollege groep 1        Luz Marcela Ruiz Carmona
Lars van den Bos
  
groep 2        Remi Wieten
Marielle Ader
  
groep 3        #ica
Guus de Jonge
   
Tentamen:
week: 26ma 26-6-201713.30-16.30 uurzaal: BEATRIX-7E ETAGE
week: 28ma 10-7-201713.30-16.30 uurzaal: EDUC-ALFAaanvullende toets
Nota bene:Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar.
Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2015/2016
Inhoud:In veel organisaties worden kennisintensieve taken (bijv. diagnose, assessment, planning, scheduling, configuration design, monitoring, etc.) uitgevoerd. Om een dergelijke taak uit te voeren is kennis binnen een specifiek vakgebied (of 'domein') nodig. Het is belangrijk om deze kennis goed te beheren ('kennismanagement'); dit is nodig om de taak ook in de toekomst goed te kunnen laten uitvoeren, of om, bijvoorbeeld, de kennis door een grotere groep mensen te kunnen laten gebruiken.

Kennis wordt beheerd in zogenaamde kennissystemen. In een kennissysteem wordt kennis op een bepaald gebied vastgelegd en vervolgens in de praktijk toegepast. Kennissystemen waren traditioneel stand-alone applicaties maar tegenwoordig worden ze ook ingebouwd in en geintegreerd met andere systemen, zoals bijvoorbeeld e-learning systemen, coaching systemen, beslissingsondersteunende systemen en serious games.

Voor het ontwikkelen van een kennissysteem is het nodig om de kennis te verkrijgen ('kennisacquisitie'), meestal van domeindeskundigen ('kenniselicitatie') en/of uit literatuur, en vervolgens in een model onder te brengen (`kennismodelleren'). Een goed model van de kennis is van cruciaal belang voor het uiteindelijke kennissysteem. Het acquireren en modelleren van kennis is echter een ingewikkeld en tijdrovend proces.

In deze cursus worden verschillende fasen in het ontwikkelen van een kennissysteem behandeld zoals de probleemanalyse, de kennisanalyse en de implementatie. Bij de behandeling van deze fasen zal onder meer ingegaan worden op een aantal te ontwikkelen modellen, zoals een taakmodel, domeinmodel en inferentiemodel. Hierbij zal aandacht besteed worden aan typen kennis en mogelijke representaties van deze kennis binnen de verschillende modellen, en aan richtlijnen en methoden voor het ontwikkelen van deze modellen. Verder zullen diverse technieken voor het eliciteren van kennis van domeindeskundigen behandeld worden.

Cursusdoelen:

  1. Vaardigheden: het toepassen van methoden en technieken van kennisacquisitie; het ontwikkelen van een organisatie- en een kennismodel; het implementeren van een kennismodel
  2. Kennis: theoretische aspecten van kennisacquisitie en -modelleren en, in breder verband, het ontwikkelen van kennissystemen.
Overgangsregeling: Dit vak Kennissystemen (INFOB3KSY) vervangt het vroegere vak Kennisacquisitie en -modellering (INFOKAM). Studenten die het vak INFOKAM afgerond hebben kunnen niet ook nog het vak INFOB3KSY doen.
Literatuur:kan veranderen!
  • A.Th. Schreiber, J.M. Akkermans, A.A. Anjewierden, R. de Hoog, N.R. Shadbolt, W. Van de Velde, B.J. Wielinga (2000). 'Knowledge Engineering and Management: The CommonKADS Methodology'. MIT Press. ISBN: 0-262-19300-0.
  • Aanvullende artikelen
Werkvorm:Hoorcolleges en practica/werkgroepen.
Toetsvorm:

De toetsing bestaat uit een practicum PR en een tentamen T. Het eindcijfer wordt als volgt bepaald: (0.5 * PR) + (0.5 * T), waarbij zowel PR als T voldoende (dwz 5.5 of hoger) dienen te zijn.

Het practicum bestaat uit 2 opdrachten (PR-A en PR-B), welke beiden gemaakt moeten worden. Opdracht PR-A is een grote opdracht welke door het vak heen loopt, en bepaalt het cijfer PR. Opdracht PR-B is een kleine, losstaande opdracht waarmee eventueel een bonus of malus van 0.25 punt op het cijfer PR behaald kan worden.

Alleen het tentamen kan herkanst worden via een aanvullende toets (AT). Het eindcijfer wordt dan als volgt bepaald: (0.5 * PR) + (0.5 * AT)

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?