Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Intelligente systemen

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB3IS
Studiepunten:7.5 ECTS
Historie:Dit vak is de opvolger van Inleiding intelligente systemen (INFOIIS). Je kunt maar een van beide vakken voor je examen opvoeren
Periode:periode 3 (week 6 t/m 16, d.w.z. 3-2-2014 t/m 18-4-2014; herkansing week 22)
Timeslot:C
Deelnemers:tot nu toe 67 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          Jan Broersen
 
practicum groep 1        Bas Testerink
Paul Bijenhof
  
groep 2        Bas Testerink
Mihai Polak
  
groep 3        Bas Testerink
Simon Prins
  
Tentamen:
week: 27di 3-7-20188.30-10.30 uurzaal: EDUC-GAMMAaanvullende toets
Inhoud:Leerdoelen: 1. Het kunnen herkennen en toepassen van het agent-paradigma voor machine-intelligentie, en het kunnen programmeren (in PROLOG) van onderdelen uit de agent-deliberatie-cyclus. 2. Het kunnen gebruiken van eerste-orde logica voor het representeren van kennis en het redeneren over kennis. 3. Het kunnen hanteren van concepten op het raakvlak van logisch modelleren, specificeren en programmeren van intelligente agenten. 4. Het kunnen modelleren van onzekerheid en het kunnen ontwerpen en bouwen van agenten die met onzekerheid redeneren.
Literatuur:(1) 'Artificial Intelligence, A modern Approach', S. Russell and P. Norvig, Prentice Hall (2) 'Learn Prolog Now!', Patrick Blackburn, Johan Bos and Kristina Striegnitz, obtainable from http://www.learnprolognow.org/
Werkvorm:Meerdere keren per week een hoorcollege en/of een werkcollege (practicum). Het practicum werkt toe naar het zelfstandig programmeren van een artificieel intelligente agent in een versimpelde virtuele (spel)omgeving.
Toetsvorm:Het eindcijfer volgt uit de deelcijfers voor het practicum, het deeltentamen en het slottentamen volgens de regel: Eindcijfer = gewogen gemiddelde(deeltentamencijfer, practicumcijfer, slottentamencijfer), met als voorwaarde dat het deeltentamencijfer alleen wordt meegenomen wanneer dat een hoger eindtotaal oplevert dan het gewogen gemiddelde van het practicumcijfer en het slottentamencijfer. Met het hertentamen kun je je slottentamencijfer verhogen: indien je lager scoort, geldt het oorspronkelijke cijfer. De drie deelcijfers zijn in 1 decimaal. De gewichtsverhouding is 1:1:2. Niet meedoen aan een onderdeel zonder aantoonbaar geldige reden, betekent dat je voor dat onderdeel een nul krijgt. Het practicumcijfer volgt uit de individuele practicumopdrachten volgens de regel: practicumcijfer = gemiddelde(cijfers practicumopdrachten). De cijfers van individuele opdrachten worden tot op `halven' bepaald. Deelcijfers gelden tot en met het hertentamen, en komen daarna te vervallen. Vanaf de hertentamendatum kan een eindcijfer alleen nog worden verhoogd door in het daaropvolgende jaar alle onderdelen over te doen. Voor het deeltentamen en het practicum is geen herkansing mogelijk.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving:Bij het vak Intelligente Systemen maak je kennis met een hedendaagse kijk op machine-intelligentie. Centraal daarbij staat het agent-paradigma, dat machine-intelligentie bestudeert aan de hand van eigenschappen als "doelgerichtheid", en "autonomie". Deze eigenschappen worden geacht karakteristiek te zijn voor intelligente agenten. Onze benadering staat in de logische traditie binnen AI, die stelt dat voor het kunnen programmeren van intelligente agenten het van belang is formele modellen ("logica's") te ontwikkelen die beschrijven volgens welke wetmatigheden agenten redeneren, en tot "rationele" keuzes en acties komen. Met name zullen we kijken naar het gebruik van eerste-orde logica voor het representeren van kennis, het redeneren over kennis, en het plannen van acties ter vervulling van doelen van intentionele agenten. In het bijbehorende practicum leer je omgaan met de programmeertaal PROLOG, waarin het uitgangspunt is dat eerste-orde logica niet alleen kan worden gebruikt om te representeren, te modelleren en te redeneren, maar ook direct om te programmeren. Als aanvulling op de puur logische benadering van kennisrepresentatie zal worden ingegaan op het modelleren van onzekere kennis, zoals in Bayesiaans redereren.
wijzigen?