Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Gametechnologie softwareproject

Vakcode:INFOB3GSP
Studiepunten:15 ECTS
Periode:periode 12 (week 36 t/m 5, d.w.z. 3-9-2018 t/m 2-2-2019; herkansing week 16)
Timeslot:CD
Deelnemers:tot nu toe 29 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
coordinatie          Marjan van den Akker
Maarten Löffler
Jan van Bergen
Periode:periode 34 (week 6 t/m 26, d.w.z. 4-2-2019 t/m 28-6-2019; herkansing week 28)
Timeslot:CD
Deelnemers:tot nu toe 36 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
coordinatie          Marjan van den Akker
Maarten Löffler
Jan van Bergen
Inhoud:

Organisatie

De werving, samenstelling en voorbereiding van de collectie projecten en de onderwijsorganisatie van Software- en Gameproject wordt gedaan door het Projectbureau gerund door enthousiaste informatica docenten Marjan van den Akker en Raja Lala.

Aanmelding

 • Dit vak heeft de plaats van de eindscriptie bachelor en doe je bij voorkeur in het laatste half jaar. Er zijn speciale deelnamevoorwaarden.
 • Vanwege de planning van de projecten moet je je tijdig inschrijven bij het Projectbureau via het aanmeldingsformulier op deze pagina:
  • uiterlijk 15 april voor periode 1/2 van volgend jaar.
  • uiterlijk 1 november voor periode 3/4
 • Van degenen die zich inschrijven verwachten we ook daadwerkelijk deelname. Je kunt je dus niet "voor de zekerheid" inschrijven, en dan toch maar niet meedoen. Dit heeft gevolgen voor de volgende keer dat je mee wilt doen:
  • Het kan zijn dat je de eerstvolgende keer ook niet mee mag doen. Dit betekent dus een jaar uitstel.
  • We houden geen rekening meer met je voorkeur.

Er zijn veel meer inschrijvingen voor periode 3/4 dan voor periode 1/2 (in 2013-2014 resp. 8 en 3 groepen). Daardoor is het voor ons veel moeilijker om goede faciliteiten te bieden in periode 3/4 dan in 1/2. Zo worden nu in 1/2 alleen de beste werkkamers gebruikt en zijn er meer computers. Daarom hierbij de oproep om niet in te schrijven voor periode 3/4 als periode 1/2 ook zou passen. Mochten er onverhoopt capaciteitsproblemen onstaan dan geven we voorrang aan studenten met de meeste studiepunten en uiteraard aan mensen die dicht bij het einde van hun bachelor zijn.

De eerste week bevat 3 of 4 verpichte bijeenkomsten en is erg belangrijk. We verwachten daarom ook dat je aanwezig kunt zijn in de eerste week. Volgens de afwezigheidsregeling ( zie Beoordeling) heb je bij 3 of meer gemiste bijeenkomsten een onvoldoende. Wij maken slechts in bijzondere gevallen een uitzondering voor afwezigheid in de eerste week. Bij overmacht maken we uiteraard wel een uitzondering.

Wat ga je doen?

In het softwareproject wordt door een team van studenten een systeem ontwikkeld voor een praktisch probleem van een (interne of externe) opdrachtgever. Het softwareproject leert studenten hoe theoretische kennis kan worden vertaald in een daadwerkelijke oplossing, welke problemen er kunnen optreden bij het in teamverband ontwikkelen van software, en hoe deze problemen aangepakt kunnen worden. De leerdoelen van het project zijn als volgt:

 1. Samenwerken in een team
 2. Het effectief en correct omgaan met klant contact
 3. Het kunnen omzetten van wensen van de klant in een werkend prototype
 4. Het in een team ontwikkelen van een groter (dan in andere vakken) software systeem
 5. Het plannen van een langdurig project met meerdere mensen in het team met behulp van SCRUM.
 6. Het op de juiste momenten de goede producten opgeleveren (planning, ontwerp, programmatuur, etc.)
 7. Presenteren van tussen- en eindresultaten
Literatuur:Geen
Werkvorm:
 • Per groep worden in overleg vaste vergaderuren per ingeroosterd, voor twee-wekelijkse vergaderingen in aanwezigheid van de docent. Aanwezigheid bij de vergaderingen is verplicht.
 • Elke groep krijgt een werkruimte. Het projectwerk moet grotendeels in deze ruimte worden uitgevoerd.
 • Er is een verplichte hoorcollegereeks onderdeel van het vak.
 • Verder is elke student verplicht een logboek bij te houden dat voor de begeleider en de andere teamleden toegankelijk is teneinde de overige verrichte inspanningen te documenteren.
 • Gedurende het project zal de begeleider met elke deelnemer enige malen een functioneringsgesprek voeren.
 • In de loop van het project worden door de groepen presentaties verzorgd.
 • De groep verzorgt promotiemateriaal van het project door middel van een filmpje en en poster.
Toetsvorm:De beoordeling vindt plaats op grond van:
 • Alle deliverables. Onvoldoende kwaliteit van deliverables kan aanleiding zijn voor aanvullende toetsing voor het hele team.
 • Het eindproduct
 • De bijdrage aan de concrete af te leveren producten.
 • De zichtbare constructieve bijdrage aan de voortgang van het project.
 • De houding bij en bijdrage aan de vergaderingen.
 • De resultaten van de code review door de student-assistent.
 • De evaluatie door de opdrachtgever.
 • Het logboek

Je krijgt een individueel cijfer

Bij het bepalen van het cijfer worden 5 beoordelingscriteria gebruikt: project resultaat, rapportage en PR, werkproces, samenwerking en communicatie, en techniek. Je krijgt een deelcijfer voor ieder criterium. Tenzij er duidelijke individuele verschillen zijn aan te wijzen, krijgt het hele team hetzelfde cijfer voor de criteria 'Project resultaat'.'Rapportage en PR' zal ook voor veel teamleden hetzelfde zijn, maar ook hier kan een uitzondering worden gemaakt voor individuele verschillen. Het eindcijfer wordt bepaald uit de deelcijfers.

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:

Om een voldoende eindcijfer te krijgen is nodig:

 • Minimaal een 5 voor elk van de criteria
 • De ontwikkelde software is van redelijke kwaliteit en draagt bij aan het project
 • Er wordt voldoende gecommuniceerd over het werk en over beschikbaarheid
 • Er is voldoende tijd besteed aan het project (15 ECTS = 420 uur)
 • Het grootste deel van de werkzaamheden (temminste ongeveer 90 procent) is in de groepsruimte uitgevoerd.
 • De tijdsbesteding is evenwichtig verdeeld over de looptijd van het project
 • Deelname aan plenaire sessies en groepvergaderingen (afwezigheidsregeling op website met extra informatie)
Beschrijving:Project in groepen van ongeveer 10. Ieder team dient zichzelf grotendeels te organiseren onder begeleiding van een docent die daarbij behulpzaam is. Om de realiteitswaarde van het project te vergroten wordt een grote mate van zelfwerkzaamheid van de teams geeist. Men moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat:
 • er een projectorganisatie opgezet wordt met een verdeling taken en verantwoordelijkheden
 • er wordt overlegd en afgestemd met de opdrachtgever (probleemafbakening, goedkeuring oplossing, etc.)
 • op de juiste momenten de goede producten worden opgeleverd (planning, ontwerp, programmatuur, etc.)
 • er presentaties worden verzorgd over tussenresultaten en promotiemateriaal wordt ontwikkeld.
wijzigen?