Deliverables

Bij het vak moeten de studenten het volgende opleveren:

Voor honors studenten is er een extra deliverable.

Inleveren

Deliverables voor de opdrachtgever

De precieze vorm hiervan wordt afgesproken met de opdrachtgever. In de eindversie van iedere broncode-files moet het volgende commentaar worden opgenomen:

Op de GUI staat ©Utrecht University (ICS)

Verder raad ik jullie aan ergens in je eindproduct een Colofon op te nemen met bovenstaande opmerking, jullie eigen namen, naam begeleider en de link www.softwaregameprojecten.nl

Verslaglegging

Specificatie en planning

In dit document van minimaal 7 pagina's A4 beschrijf je het verwachte projectresultaat:
 1. Omschrijving van de vraag van de opdrachtgever
 2. Wat is de product vision die jullie hebben opgesteld?
 3. Wat zijn de belangrijkste user stories? Hoe gaan jullie deze epics opbreken?
 4. Hoe hebben jullie prioriteiten toegekend aan de verschillende stories? Maak hierbij gebruik van MOSCOW.
 5. Welke milestones voorzien jullie en wanneer ?
 6. Wat is de benodigde theoretische en/of domein-specifieke kennis? Geef deze zoveel mogelijk weer en geef aan hoe en wanneer je de ontbrekende kennis gaat vergaren?
 7. Zijn er voor jullie product complexe (wiskundige) modellen nodig? Beschrijf deze zoveel mogelijk. Indien nodig, geef aan wanneer je deze verder gaat uitwerken.
 8. Relatie met hoorcollege: welke onderdelen uit het hoorcollege gebruikt je? Wat zijn moeilijkheden in je project waar je extra ideeen of kennis voor nodig hebt?
Presenteer dit document in een vergadering aan de begeleider en opdrachtgever. Deze documenten worden naar de opdrachtgever gestuurd en met hem/haar afgestemd. De begeleider geeft feedback.

Architectuur, ontwerp en technische keuzes

In dit document van minimaal 7 pagina's A4 beschrijf je het volgende: Presenteer dit document in een vergadering aan de begeleider en opdrachtgever. Deze documenten worden naar de opdrachtgever gestuurd en met hem/haar afgestemd. De begeleider geeft feedback.

Risico analyse

In dit document van minimaal 4 pagina's A4 beschrijf je het volgende: Je gaat risico's bespreken in een plenaire discussie-sessie. De begeleider geeft feedback.

Testplan

Een beknopt document van max. 5p die jullie QA strategie beschrijft. Beschrijf de volgende punten:
 1. Een max. 1p samenvatting van jullie project en de top-level architectuur van jullie beoodge systeem (bijvoorbeeld of het een stand alone app is, of een client-server systeem enz).
 2. De kwaliteitsaspecten die voor jullie systeem relevant zijn en vervolgens een top-level overzicht van jullie QA aanpak.
 3. De elementen van jullie QA strategie:
  1. Functioneel testing
   1. Beschrijf jullie unit testing strategie.
   2. Jullie integration testing strategie.
   3. Jullie system testing strategie.
   4. Hoe zijn jullie van plan jullie modules en systeem testable te maken?
  2. Andere QA instrumenten (bijvoorbeeld linting, code review, bug tracking).
  3. Hoe gaan jullie QA in continous integration inbedden?
  4. Tooling en test automation.
  5. Non-functioneel testing: hoe zijn jullie van plan de niet-functioneel kwaliteiten van jullie systeem te testen?
 4. Management aspect:
  1. Hoe zijn jullie QA gerelateerde milestones verspreid in jullie project plan? (laat jullie project GANTT zien, en de posities van QA milestones in de GANTT).
  2. Indicatie van effort/person-month die jullie voor QA gaan toewijzen.
Stuur het testplan naar s.w.b.prasetya@uu.nl (voor de deadline zie het tijdschema); voorbereid ook slides (max 10) die een overzicht geven op bovenstaande punten voor een plenaire discussie-sessie. We gaan jullie testplannen bespreken in deze sessie.

Projectlogboek per SCRUM sprint (twee-wekelijks)

Na afloop van elke sprint maak je een samenvatting van minimaal 2 pagina's A4 met de volgende onderdelen: Naast bovenstaande punten maak je per sprint(log) een self-assessement over het project. Daar geef je rating (Poor / Sufficient / Good) per onderdeel:
 • Stakeholders committed?
 • Work on track?
 • Team performing?
 • Scope managed?
 • Risks mitigated?
 • Deze sprintlog stuur je per e-mail aan de begeleider.

  Abstract

  Abstract van 100 woorden bestaande uit de vraag van de opdrachtgever en beschrijving van het eindproduct. Deze tekst zal op de externe website van software- en gameproject worden gepubliceerd, dus graag wervend schrijven.

  Eindverslag

  Over het project dient een verslag geschreven te worden. Dit is het eindverslag van jullie eindopdracht van de bachelor, dus we verwachten kwaliteit die hier recht aan doet. Belangrijk doel is ook het onderbouwen van belangrijke beslissingen en keuzes in het project en het reflecteren hier op. Onderdeel hiervan zijn moeilijkheden/problemen waar jullie tegenaan zijn gelopen en een beschrijving van de manier waarop je deze hebt opgelost. Dit verslag heeft tenminste de volgende onderdelen: Bijlagen: Qua lengte denken we aan 60-80 pagina's (exclusief bijlagen).
  Een eerste versie van het verslag wordt naar de begeleider gemaild. De begleider geeft na ongeveer een week feedback en vervolgens wordt de eindversie geschreven.
  Voor deadlines zie tijdschema.

  Presentaties

  We vragen jullie om zoveel mogelijk in het Engels te presenteren als er bij een sessie niet Nederlandstalige docenten of opdrachtgeversaanwezig zijn.

  Discussie-sessie risico's (or How to beat Murphey?)

  Voor ieder project, bereid slides voor (max 10) en presenteer in ongeveer 25 minuten het volgende:

  Discussie-sessie testen

  Voor ieder project, voorbereid slides (max 10) die een overzicht van jullie "testplan" geven voor een plenaire discussie-sessie. We gaan jullie testplannen bespreken in deze sessie. Presentatie template: ppt | pdf .

  De tussenpresentatie

  Tussenpresentaties moeten een lengte hebben van maximaal 20 minuten, gevolgd door 5 minuten voor vragen en discussies. Er is geen vast omschreven format voor de tussenpresentaties. Er moet zeker aandacht worden besteed aan: de omschrijving van het project inclusief de doelstellingen, de vorderingen tot nu toe, belangrijke technische keuzes en het verwachte eindresultaat. Verder kun je aandacht besteden aan het proces en andere zaken die je het vermelden waard vindt. Het is verplicht om een werkend prototype te demonstreren.

  Reflectiepresentatie

  Deze presentatie heeft een lengte van ongeveer 15 minuten en gaat vooral over wat je van het project hebt geleerd. De presentatie omvat een reflectie op het project, het proces, en de gemaakte keuzes. Betrek hierbij de onderwerpen uit de hoorcolleges: Lessons-learned komen aan de orde. Ook geef je antwoord op de vraag: "Wat zou ik bij een volgende gelegeneheid heel anders doen?" De groepen worden nadrukkelijk uitgenodigd om kritische vragen te stellen aan de groepen van andere projecten.

  De eindpresentatie

  De eindpresentatie moet een lengte hebben van ongeveer 11 minuten , gevolgd door een gefilmde demo (dus geen live demo!!) van ongeveer 3 minuten . Totale lengte is maximaal 15 minuten. Er is geen vast omschreven format voor de eindpresentatie. Er moet zeker aandacht worden besteed aan het het bereikte resultaat.
  Je mag je ouders en andere bekenden uitnodigen

  PR: Kijk naar oudere projecten ter inspiratie

  Teamnaam en logo

  In de eerste week moet je een naam voor het team bedenken en een logo ontwerpen. Je plakt een naambord met logo naast of op de deur van jullie projectruimte.

  Trailer

  Maak een demo-filmpje waarin jullie game of systeem in werking te bewonderen is. Wij willen deze op de externe website van software- en gameproject plaatsen.

  Logboeken

  De aan het Software Project bestede tijd moet worden geregistreerd. Elke student is verplicht een logboek bij te houden op het web dat toegankelijk is voor het team en de begeleiders. Dit logboek moet waarheidsgetrouw zijn en ten tijde van elke vergadering up-to-date zijn. Het dient voor elk tijdsinterval dat je aan het software-project gewerkt hebt, informatie te bevatten. De vereiste informatie per entry is: Het is nadrukkelijk de bedoeling dat grootste deel van het werk in de groepsruimte wordt uitgevoerd. Bovenaan zet je een overzichtstabel met het totaal aantal uren en het aantal uren per week. Zo kun je aan het eind van het project een complete urenverantwoording geven. Daarnaast kan deze informatie door de groep zelf worden gebruikt om vast te stellen hoeveel tijd de verschillende taken kosten en of het nodig is de taakverdeling of planning aan te passen.

  Als er geen of geen adequaat logboek wordt bijgehouden of bij onvoldoende aanwezigheid in de groepsruimte, kan er geen beoordeling worden gegeven.

  Deliverable honors studenten

  Bij het intake gesprek lever je ook een voorstel in van een half tot een A4 waarin je omschrijft welke aspecten van het project je excellent (op honors niveau) gaat uitvoeren. Dit mogen management aspecten zijn, maar ook technische aspecten. Verder maak je een verslag van het extra werk met een lengte van ongeveer 5 pagina's waarbij aandacht wordt besteed aan de volgende onderdelen:

  Dit verslag moet 2 weken voor het eind van het project worden ingeleverd bij de begeleider en het Projectbureau.