[Dept. of Computer Science]       Prakticum MTI, blok 5 2002 
Algemeen
Achtergrond
Opdracht
Planning
Beoordeling
Herkansing
Opmerkingen

Intro

De docent van PrMTI is Remco Veltkamp, Remco.Veltkamp@cs.uu.nl, kamer CGN A210, tel 2534091.
De prakticumbegeleider is studentassistent Matthijs van Blijswijk.

Bij het Practicum MTI wordt er een typisch MTI-probleem uitgewerkt en geïmplementeerd. Op deze manier worden programmeervaardigheden opgedaan en krijgt men een indruk van toepassingen in de MTI. In hoorcolleges aan het begin van het blok wordt de benodigde kennis voor het uitwerken van de opdrachten behandeld. Daarna bestaat het vak uit een prakticum die studenten zelfstandig uitvoeren. Bij de opdracht moet een verslag met een beschrijving van probleemstelling en uitwerking, en een programma worden ingeleverd. De omvang van het college is vier studiepunten. Iedereen moet zijn eigen programma maken, er wordt niet in groepjes gewerkt.

Achtergrond

Het bepalen van de volgroeidheid van het skelet (skeletal maturity), is een belangrijk element in pediatrie (kindergeneeskunde), vooral in relatie met groeistoornissen. De volgroeidheid zou je kunnen meten, en uitdrukken met een getal. Daaraan gerelateerd is het begrip botleeftijd (bone age), de leeftijd die hoort bij het skelet als het van een normaal groeiend persoon zou zijn. Het bepalen van de volgroeidheid is nuttig in diagnostiek (bijvoorbeeld van korte kinderen met een groeiachterstand), en in het controleren van de behandeling van korte kinderen met bijvoorbeeld anabole steroide.

In dit practicum moet een programma worden ontwikkeld dat een rontgenbeeld van een hand inleest, zoals hieronder, en de gebruiker in staat stelt om verschillende botjes te voorzien van een label. The labels corresponderen met getallen, die worden opgeteld tot een uiteindelijke score, de maat voor de volgroeidheid.

De methode die wordt gebruikt voor het bepalen van de labels, en dus het getal voor de volgroeidheid, is beschreven in:

Latere vakken die directe raakvlakken hebben met deze opdracht zijn Medische Beeldvormende Technieken (dat behandelt de wijze waarop dat soort beelden worden verkregen), Inleiding Beeldverwerking en Medische Beeldverwerking (die behandelen allerlei beeldbewerkingsoperaties), en Patroonherkenning (dat behandelt methoden om (beeld)patronen te herkennen en te classificeren).
 

Opdracht

Benaming

De methode is gebaseerd op een rontgenbeeld van de linkerhand. 13 botjes worden bekeken, de zogenaamde RUS botjes: Radius, Ulna, Short bones. Die short bones zijn de metacarpals, proximal phalanges, middle phalanges, endistal phalanges:

Botjes van de hand en pols.

Gedurende het groeiproces groeien delen die eerst los van elkaar zijn (epiphysis en diaphysis) aan elkaar vast:

Nomenclatuur van epiphyseal gebied.

Score

De volgende botjes worden bekeken: radius, ulna, metacarpals 1 (duim), 3 (middenvinger), 5 (pink), proximal phalanges 1,3,5, middle phalanges 3,5, distal phalanges 1,3,5,

Het continue groeiproces van de botjes wordt verdeeld in discrete stadia (A, B, ...) die eenduidig kunnen worden beschreven in verbale criteria en met lijktekeningen. De stadia zijn universeel aanwezig bij alle individuen. Stadium A is altijd de afwezigheid van een zichtbaar botje. Voor elk stadium zijn er een, twee, of drie geschreven criteria, aangegeven met (i), (ii), en (iii). Als slechts een crirerium is gegeven, dan moet die worden voldaan om het stadium als bereikt te beschouwen; als er twee criteria zijn gegeven, dan is het voldoende als slechts een is voldaan; als drie criteria zijn gegeven, dan moeten twee daarvan worden voldaan.

Een geschreven beschrijving van de criteria van elk stadium, samen met een tekening van een typisch voorkomen, is gegeven in de volgende files. In geval van twijfel moet de geschreven beschrijving worden gevolgd, niet de tekening. Bij elk stadium staat een score, apart voor jongens en meisjes. Gebruik de 'RUS score' (niet de TW2 score).

Als alle labels zijn toegekend, worden de corresponderende scores bij elkaar opgeteld. De botleeftijden die horen bij RUS volgroeidheidscores staan in de volgende tabellen:
 

Taken

  1. Maak een programma met de volgende functionaliteit:
  2. Maak een verslag van twee pagina's, met daarin een beschrijving van de opdracht in je eigen woorden, de gekozen opzet van de uitwerking, de manier waarop de contouren worden vergeleken in het laatste punt hierboven, en een bespiegeling over de werking van je programma.

Planning

De voorlopige planning is als volgt. In de loop van het blok kan dit nog aangepast worden, bijvoorbeeld om een tussentijdse gesamenlijke bespreking te houden. Op de ingeroosterde prakticumtijden in BBL is er assistentie om te helpen bij programmeerproblemen.
 
 
 weeknr   datum  
wk 20 do 16 mei, 9-11  college programmeerstijl, Unnik 001
wk 20 vr 17 mei, 11-13  bespreking opdracht, BBL 513
 powerpoint file
wk 20 vr 17 mei, 13-15  prakticum, BBL 412
wk 21 wo 22 mei, 13-15  prakticum, BBL 456/8, milestone 1
wk 21 do 23 mei, 9-11  college programmeerstijl, TR1 blauw
wk 21 vr 24 mei, 11-13  prakticum, BBL 456/8
wk 22 wo 29 mei, 13-15  prakticum, BBL 456/8
wk 22 vr 31 mei, 11-13  prakticum, BBL 456/8
wk 23 wo 5 juni, 13-15   prakticum, BBL, milestone 2
wk 23 vr 7 juni, 11-13  prakticum, BBL 456/8
wk 24 wo 12 juni, 13-15  prakticum, BBL 456/8
wk 24 vr 14 juni, 11-13  prakticum, BBL 456/8
wk 25 wo 19 juni, 13-15  prakticum, BBL 456/8
wk 25 vr 21 juni, 11-13  prakticum, BBL 456/8
wk 26 wo 26 juni, 13-15  prakticum, BBL 456/8
wk 26 vr 28 juni, 11-13  prakticum, BBL 456/8
wk 27 wo 3 juli, 13-15 prakticum, BBL 456/8
wk 27 vr 5 juli, 11-13 prakticum, BBL 456/8
wk 27 vr 5 juli  uiterste inleverdatum

Inleveren

De opdracht moet uiterlijk op vrijdag 5 juli 2002 worden ingeleverd. Inleveren kan uitsluitend met het programma Submit, zie http://www.cs.uu.nl/docs/submit/index.php?opgave=25. Practicum MTI is opgave 25. In deze opdracht moet ieder student zelf een programma schrijven, het is geen groepsopdracht. Als resultaat van het project moet je het volgende inleveren:
  1. Een werkend programma waarin de code voorzien is van commentaar en wat bestaat uit alle files die nodig zijn om het programma op een PC waarop JCreator is geinstalleerd te draaien en te bekijken (onder andere .java en .class files, en een readme file). Zorg dat het duidelijk is waar het hoofdprogramma staat. In de readme file moet staan welke paden e.d. ingesteld moeten worden om het programma te laten werken, of om invoerfiles te vinden.
  2. Een verslag van enkele pagina's met:
Als je na inlevering je programma nog wilt herzien, kun je het gewoon nogmaals inleveren (mits dit voor de gestelde deadline gebeurt). De laatste versie wordt nagekeken.

Beoordeling

Als een milestone niet wordt gehaald dan wordt er een half punt van de beoordeling van de einduitwerking afgetrokken. Als allebei de milestones niet worden gehaald, dan wordt er een heel punt afgetrokken.

De einduitwerking wordt beoordeeld op de volgende punten:

Bedenk dat het gaat om de kwaliteit waarmee aan die punten is voldaan. Dat het programma iets doet, een of andere structuur heeft, een regel commentaar bevat, en een user interface heeft, levert nog geen 10 op.

Herkansing

De herkansing bestaat uit een gewijzigde opdracht. Sommige onderdelen van de huidige opdracht veranderen of worden vervangen door andere onderdelen. Let op: bij de herkansing is er geen begeleiding!

Als je wilt herkansen moet je contact opnemen met de docent, Remco Veltkamp, om de gewijzigde opdracht te krijgen. De uiterste inleverdatum is 23 augustus 2002.

Opmerkingen

Opmerkingen over het vak, het tempo, omvang, de stof, kortom alles wat van belang zou kunnen zijn voor de docent kun je hieronder invoeren. 

Je mag anoniem blijven (maar dan kan je ook geen antwoord of reactie krijgen), of je kunt je naam    invullen.
Je kunt het bericht  ,    of  .


[top][education][info][index]
8 mei 2002, Remco.Veltkamp@cs.uu.nl