[Dept. of Computer Science] Bedrijfseconomie: kosten en kostprijzen (2001 - 2002)

Algemene informatie

.

Een algemeen overzicht van het vak kan worden gevonden in dit word document. Hieronder staat een deel van deze informatie herhaald.

De omvang van het vak bedraagt 4 studiepunten. Er wordt twee keer per week college gegeven: donderdagmiddag van 11.00-12.45 en vrijdagmiddag van 13.00-14.45. Ieder college (behalve het eerste) bestaat uit een hoorcollege-deel en een werkcollege-deel. De colleges beginnen met het werkcollege-deel waarin de mondelinge presentatie van de opgaven over de stof van de vorige bijeenkomst wordt gehouden; na de pauze wordt hoorcollege over nieuwe stof gegeven. Het eerste college vindt plaats op vrijdag 15 maart.

Iedere student dient tijdens één van de 11 werkgroepen de uitwerking van een van tevoren voorbereide opgave te presenteren voor de groep, alsmede een schriftelijke (digitale) versie in te leveren bij de docent. Deze mondelinge presentatie en de schriftelijke versie worden beoordeeld en tellen mee in het eindcijfer van het vak. Het gewicht van deze werkgroepopdracht is 15% van het eindcijfer en dat van het tentamen 85%. Bij het eerste college zal een lijst circuleren, waarop men kan intekenen voor één van de opgaven.

De presentaties beginnen bij de tweede bijeenkomst (donderdag 21 maart). Voor degene die er op prijs op stellen bestaat de mogelijkheid de opdrachten voor de betreffende werkgroep ter correctie per elektronische post aan de docent te sturen om eventuele storende fouten tijdens de mondelinge presentatie te voorkomen. Ook is het mogelijk van tevoren de uitwerking van de opgave met de docent persoonlijk door te spreken.

Een elektronische copie van de uitwerking moet worden opgestuurd naar slam@cs.uu.nl; deze plaats ik dan op het web.

De op het college behandelde stof wordt getoetst met een gesloten boek tentamen. Het tentamen vindt plaats op donderdagochtend 2 mei van 9.00 tot 12.00 in Educatorium Beta. De herkansing is nog niet gepland. De uitslag van het tentamen kan worden gevonden in dit document .

Het eindcijfer wordt bepaald als 0.15 × presentatiecijfer + 0.85 × tentamencijfer, waarbij op beide onderdelen minstens een 5.0 moet worden gescoord.

Dit jaar is de verantwoordelijke docent Jan Renaud (j.renaud@econ.uu.nl. De coördinator bij informatica is Han Hoogeveen (slam@cs.uu.nl, kamer A312, toestel 4089).

Literatuur

C.T. Horngren, A. Bhimani, S.M. Datar en G. Foster: Management and Cost Accounting, Pearson Education, 2de druk. ISBN 0273-65183-8
Let op, dit is niet hetzelfde boek als vorig jaar. Het boek kan worden besteld via A-Eskwadraat. De verplichte hoofdstukken voor het tentamen zijn dezelfde hoofdstukken die zijn opgenomen in het hierachter opgenomen onderwijsrooster en bevatten alle - dus ook de niet behandelde - opgaven van de betreffende hoofdstukken. Men wordt ten sterkste aangeraden al bij het eerste college in het bezit te zijn van het boek.

Tijd en plaats colleges

Het geheel vindt plaats gedurende het vierde blok. Op donderdag 14 maart en vrijdag 29 maart is er geen college. Het college vindt altijd plaats in het Kruytgebouw, zaal O 104. Er zal worden geprobeerd om eventuele wijzigingen van te voren per e-mail door te geven (zorg dus dat je e-mailadres bekend is).

Indeling hoorcolleges en werkcolleges (voorlopig)

Hieronder staat (als alles volgens plan verloopt) bij ieder college een overzicht van de tijdens het college behandelde stof en een elektronische uitwerking van de gemaakte opgaven (voor het laatste ben ik afhankelijk van jullie, dus stuur me een copie van een uitwerking zodra je die gepresenteerd hebt).

 • Bijeenkomst 1: vrijdag 15 maart van 13.00-15.00.
  Bij het college wordt Hoofdstuk 1 behandeld, met als onderwerp: Inleiding en positionering van het vak en de rol van kostprijsberekening in organisaties. De sheets die tijdens het college getoond zijn staan in dit power-point document. hier zijn handouts van uitgedeeld.
  Er vindt geen werkcollege plaats.

 • Bijeenkomst 2: donderdag 21 maart van 11.00 - 13.00 uur.
  Bij het hoorcollege wordt Hoofdstuk 2 behandeld, met als onderwerp: Hoofdindeling van kosten en kostprijsschema's in relatie tot de resultatenrekening.
  De sheets die tijdens het college getoond zijn staan in dit power-point document. hier zijn handouts van uitgedeeld.
  Bij het werkcollege komen opgaven 1-13 en 1-23 aan bod.
  De uitwerking van opgave 1-13 staat in dit power-point document; de andere opgave is tijdens het college op het bord uitgewerkt.

 • Bijeenkomst 3: vrijdag 22 maart van 13.00 - 15.00 uur.
  Bij het hoorcollege wordt Hoofdstuk 11 behandeld, met als onderwerp: Activity based costing.
  De sheets die tijdens het college getoond zijn staan in dit power-point document. hier zijn handouts van uitgedeeld.
  Bij het werkcollege komen opgaven 2-18 en 2-20 aan bod.
  De uitwerking van opgave 2-20 staat in dit power-point document; de andere opgave is tijdens het college op het bord uitgewerkt.

 • Bijeenkomst 4: donderdag 28 maart van 11.00 - 13.00 uur.
  De inhoud van het vierde en vijfde college is omgewisseld ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Bij het hoorcollege wordt Hoofdstuk 14 behandeld, met als onderwerp: Productieplanning en budgettering.
  De sheets die tijdens het college getoond zijn staan in dit power-point document; hier zijn handouts van uitgedeeld.
  Bij het werkcollege komen opgaven 11-15 en 11-16 aan bod.
  De uitwerking van opgave 11-15 kun je vinden in dit power-point document; het bijbehorende diagram staat hier.
  De uitwerking van de opgave 11-16 staat hier .

 • Bijeenkomst 5: donderdag 4 april van 11.00 - 13.00 uur.
  Bij het hoorcollege wordt Hoofdstuk 12 behandeld, met als onderwerp: Prijsbepaling en kostenbeheersing.
  De sheets die tijdens het college getoond zijn staan in dit power-point document; hier zijn handouts van uitgedeeld.
  Bij het werkcollege komen opgaven 12-12 en 12-14 aan bod. De uitwerking van opgave 12-12 staat hier ; de uitwerking van opgave 12-14 staat in dit powerpoint document.

 • Bijeenkomst 6: vrijdag 5 april van 13.00 - 15.00 uur.
  Bij het hoorcollege wordt Hoofdstuk 5 behandeld, met als onderwerp: Kostenallocatie naar producten en ondernemingsdivisies.
  De sheets die tijdens het college getoond zijn staan in dit power-point document; hier zijn handouts van uitgedeeld.
  Bij het werkcollege komt opgave 14-23 aan bod; deze wordt gemaakt door 2 personen. De uitwerking van deze opgave staat in dit powerpoint document.

 • Bijeenkomst 7: donderdag 11 april van 11.00 - 13.00 uur.
  Bij het hoorcollege wordt Hoofdstuk 6 behandeld, met als onderwerp: Kostentoerekening in productieprocessen met meer eindproducten/halffabrikaten.
  De sheets die tijdens het college getoond zijn staan in dit power-point document; hier zijn handouts van uitgedeeld.
  Bij het werkcollege komen opgaven 5-15 en 5-18 aan bod. Opgave 5-15 is op het bord voorgemaakt; de uitwerking van opgave 5-18 staat in dit powerpoint document.

 • Bijeenkomst 8: vrijdag 12 april van 13.00 - 15.00 uur.
  Bij het hoorcollege wordt Hoofdstuk 20 behandeld, met als onderwerp: Kwaliteits- en capaciteitsplanning.
  De sheets die tijdens het college getoond zijn staan in dit power-point document; hier zijn handouts van uitgedeeld.
  Bij het werkcollege komen opgaven 6-12 en 6-15 aan bod. Opgave 6-12 is op het bord voorgemaakt; de uitwerking van opgave 6-15 staat in dit powerpoint document.

 • Bijeenkomst 9: donderdag 18 april van 11.00 - 13.00 uur.
  Bij het hoorcollege wordt Hoofdstuk 21 behandeld, met als onderwerp: Voorraadbeleid.
  De sheets die tijdens het college getoond zijn staan in dit power-point document; hier zijn handouts van uitgedeeld.
  Bij het werkcollege komen opgaven 20-13 en 20-20 aan bod.
  De uitwerking van opgave 20-13 staat in dit powerpoint document; de uitwerking van opgave 20-20 staat hier.

 • Bijeenkomst 10: vrijdag 19 april van 13.00 - 15.00 uur.
  Bij het hoorcollege wordt Hoofdstuk 18 behandeld, met als onderwerp: Interne kostenverrekening en prijsstelling tussen ondernemingsdivisies.
  De sheets die tijdens het college getoond zijn staan in dit power-point document; hier zijn handouts van uitgedeeld.
  Bij het werkcollege komen opgaven 21-14 en 21-15 aan bod.
  De uitwerking van opgave 21-14 staat in dit powerpoint document; de uitwerking van opgave 21-15 staat hier.

 • Bijeenkomst 11: donderdag 25 april van 9.00 - 11.00 uur in CGN C009.
  Bij het hoorcollege worden college-aantekeningen en stencils behandeld, met als onderwerp: De beginselen van investeringsanalyse en financieringsvraagstukken.
  De sheets die tijdens het college getoond zijn staan in dit power-point document; hier zijn handouts van uitgedeeld.
  Bij het werkcollege komen opgaven 18-17 en 18-19 aan bod.
  De uitwerking van opgave 18-17 staat in dit powerpoint document.
  Bij het college zijn ook vraagstukken uitgedeeld; deze kun je vinden in in dit word document. Deze opgaven zijn niet behandeld, maar de uitwerkingen ervan kun je vinden in dit powerpoint document.

 • Bijeenkomst 12: vrijdag 26 april van 13.00 - 15.00 uur.
  Bij het hoorcollege worden college-aantekeningen en stencils behandeld, met als onderwerp: De beginselen van commerciële economie & marketing met nadruk op de automatiseringsector.
  De sheets die tijdens het college getoond zijn staan in dit power-point document; hier zijn handouts van uitgedeeld.

 • Oud tentamen. Om te kijken wat voor vragen je kunt verwachten staat hier een oud tentamen (een korte uitwerking staat op het eind).

[home] [education] [info] [index]
slam@cs.uu.nl