Toetsing

Cijferregeling

Het vak databases wordt getoetst met een tentamen, ingeleverde huiswerkopgaven en een tweetal practicumopdrachten. Elk onderdeel wordt beoordeeld met een cijfer tussen 0 en 10. Het tentamen bepaalt voor 70% het eindcijfer. Elk van de practicumopdrachten telt voor 10% mee, net als het gemiddelde van de huiswerkopgaven. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van het resultaat van deze vier onderdelen, afgerond naar gehele (< 6.0) of halve punten (>= 6.0). Het vak is behaald als het (afgeronde) eindcijfer 6 of hoger is. Een voldoende eindcijfer wordt alleen toegekend als het tentamencijfer >= 5.0 is en elk van de practicumcijfers eveneens >= 5.0 is.

Huiswerkopgaven

De werkcollege-opgaven zijn bedoeld om de stof te verwerken en jezelf te trainen voor de toetsing. Daarnaast wordt er via blackboard drie keer een serie huiswerkopgaven aangeboden. Deze opgaven maak je individueel. Je krijgt hiervoor een week de tijd. In de planning staat wanneer deze huiswerkopgaven worden aangeboden.

Herkansing

Indien onverhoopt 1 of meer onderdelen met een onvoldoende beoordeeld zijn, is het mogelijk voor deze onderdelen een "aanvullende toets" (herkansing) te maken. Er mogen maximaal twee onderdelen herkanst worden. (Dus: wel het tentamen en 1 practicumopgave of (xor) twee practicumopgaven, maar niet het tentamen en alle practicumopgaven.) Onderdelen die voldoende (>= 6.0) zijn gemaakt, mogen niet overgedaan worden. Met andere woorden: de enige toegangsvoorwaarde voor deelname aan de herkansing is een positief resultaat (>= 6.0) voor tenminste één van de drie onderdelen (tentamen, practicumopgave 1, practicumopgave 2) .

Het herkansingstentamen is opgenomen in het tentamenrooster en heeft het karakter van een regulier tentamen.

Herkansing van het practicum

Voor de practicumopgaven geldt dat de herkansing bestaat uit het verbeteren van de bestaande opdracht(en) - op basis van het commentaar bij de beoordeling, zelfverworven nieuwe inzichten en eventuele inzage van het gemaakte werk -, en het inleveren van de verbeterde versie(s).

Het herkansingspracticum mag je alleen maken (ook als je eerder met iemand samenwerkte) of met een partner (niet noodzakelijk dezelfde partner als bij het reguliere practicum). Het inleveren zal plaatsvinden in de herkansingsweek. Houd de deadlines van submit in de gaten.

Als je tenminste een van de drie onderdelen (tentamen, practicumopgave 1, practicumopgave 2) voldoende hebt gemaakt, ben je gekwalificeerd voor deelname.

Oude resultaten

Tentamenresultaten van voorgaande jaren/incarnaties zijn niet meer geldig. Practicumresultaten van het voorgaande jaar kunnen wel meegenomen worden.


hansp@cs.uu.nl