Groepsopdracht

Leerdoelen

In deze groepsopdracht leer je:

Inleiding

In de werkgroepbijeenkomsten wordt op donderdagmiddag in onderwijsgroepen van max. 5 deelnemers gewerkt aan het ontwerp voor een Decision Support Systeem (DSS). De zalen voor de bijeenkomsten zijn 4 uur gereserveerd, daarbij geldt dat de eerste 2 uur de aanwezigheid verplicht is.

Een bijeenkomst bestaat uit twee delen. In het eerste deel behandelt de groep zelf de opdrachten uit het boek van Sauter. In het tweede deel gaat de groep het ontwerp maken aan de hand van groepsopdrachten die gerelateerd zijn aan hoofdstukken uit het boek van Sauter. Daarom is het belangrijk dat je de betreffende hoofdstukken van te voren goed doorneemt en de bijbehorende opdrachten individueel maakt. De uitwerkingen van de opdrachten bij ieder hoofdstuk moeten vooraf ingeleverd worden bij de begeleiders van het werkcollege.

Het eindproduct bestaat uit een verslag van het ontwerp, een mondelinge presentatie en posterpresentatie van het groepsontwerp. Je mag ter ondersteuning van het verslag ook een software applicatie maken. Dit laatste levert maximaal 2 bonuspunten op (maar het totaalcijfer voor de groepsopdracht is nooit hoger dan een 10).

De groepen zijn verdeeld over drie zalen (zie hiervoor de Groepsindeling). Je kunt ter ondersteuning van het groepswerk gebruik maken van BSCW (zie ook de handleiding).

Opdrachten:

Opdrachten worden uitgedeeld voor het werkcollege en verschijnen daarna op de website.

Week 37: Groepsopdracht 1, Brainstormtips

Week 38: Groepsopdracht 2, Gebruikersprofielen

Week 39: Groepsopdracht 3

Week 40: Groepsopdracht 4

Week 41: Groepsopdracht 5

Week 42: Groepsopdracht 6, criteria eindverslag, posterpresentatie (Ter inspiratie de posters van de vorige keer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9)

Week 43: Groepsopdracht 7, Opmerkingen bij voorlopige verslagen

Week 44: Presentaties

Spelregels

Formele rollen in de onderwijsgroep

De onderwijsgroep kent vier formele rollen:

  1. het groepslid
  2. de notulist
  3. de gespreksleider††
  4. de begeleider

Ad 1. het groepslid: Iedere student die deelneemt aan een onderwijsgroep vervult de rol van groepslid. Als groepslid ben je ook medeverantwoordelijk voor een zo optimaal mogelijk functioneren van de onderwijsgroep. Ieder groepslid maakt ook zijn eigen aantekeningen over wat er inhoudelijk besproken en besloten wordt.

Ad 2. de notulist: Tijdens de bijeenkomsten is het nuttig informatie vast te leggen en deze toegankelijk te maken voor de hele groep. De notulist doet dit door belangrijke zaken vast te leggen op een flip-over: bijv. het algemene schema voor het systeem, ideeŽn voor gebruikersgroepen en toepassingen, leerdoelen, etc. Zo verdwijnen opmerkingen van de groepsleden niet onder tafel, maar door vastlegging kan de groep effectief verder werken.

Verder moet de notulist een kort verslag maken van hetgeen in de groep besproken is. Dit verslag dient voor de volgende bijeenkomst in het bezit te zijn van de overige leden (gebruik hiervoor bijvoorbeeld BSCW) en bevat in ieder geval de volgende informatie:

De rol van notulist wordt per toerbeurt vervuld.

Ad 3. de gespreksleider: Tijdens de bijeenkomst heeft een student de taak om het gesprek in goede banen te leiden: de gespreksleider. Deze rol wordt ook per toerbeurt vervuld.

De gespreksleider heeft twee functies:

  1. Taakgericht. Dat zijn activiteiten die gericht zijn op de inhoud en op de aanpak van het onderwerp.
  2. Groepsgericht. Dat zijn activiteiten die het werkklimaat en de onderlinge samenwerking bevorderen.

De gespreksleider geeft dus leiding aan de discussies en let daarbij onder meer op de procedurele gang van zaken. Komt iedereen aan de beurt? Zijn gespreksbijdrages relevant en wordt er niet teveel van het onderwerp afgeweken? Wordt er gereageerd op de ander? Zijn er goede afspraken gemaakt? En vooral: heeft iedereen zich aan de afspraken gehouden?

De gespreksleider is terughoudend bij het voeren van de inhoudelijke discussie, maar kan hier wel aan deelnemen.

Ad 4. de begeleider: De onderwijsgroep heeft behalve studenten ook een begeleider. Deze is aanwezig op donderdagmiddag en beschikbaar voor vragen e.d. Ook komt de begeleider af en toe langs om te kijken hoe het gaat in de groep. De begeleider stelt vragen, kijkt of er wordt samengewerkt en ondersteunt het proces van zelfstandig leren. Inhoudelijk zal de begeleider zich niet zoveel bemoeien met het onderwerp.

Eindproducten

Het groepswerk levert een viertal producten op, waarvan de laatste dus optioneel:

Jullie beoordelen zelf, samen met de begeleiders, de posters en presentaties van de andere groepen. Het eindverslag wordt beoordeeld door de begeleiders. Over de inhoud en het hoe krijgen jullie later meer informatie. Voor de precieze bijdrage aan je cijfer ga naar Ďopzet cursusí.

Halverwege en op het eind van de module wordt een peer review gehouden, waarbij de groepsleden elkaar moeten beoordelen. De peer review is zowel bedoeld om de begeleiders als jezelf feedback geven over je functioneren in de groep. We hopen dit electronisch te doen. Je krijgt hierover te zijner tijd bericht.