Literatuur

Bij dit vak wordt de derde editie van het boek "Artificial Intelligence: A modern Approach" van Stuart Russell en Peter Norvig gebruikt (uitgever: Pearson)

De hoofdstukken uit het boek die je geacht wordt voor dit vak te kennen, staan vermeld in het collegeschema; de bijbehorende slides vormen ook een verplicht onderdeel van de stof.

Beoordeling

Verplichte onderdelen

Dit vak kent drie verplichte toetsonderdelen: twee schriftelijke toetsen en een practicum. Voor elk van deze onderdelen krijg je een cijfer dat is afgerond op 1 decimaal. Het niet deelnemen aan of inleveren van een toetsonderdeel resulteert in het cijfer 0.0; dit heeft consequenties voor de herkansingsmogelijkheden!

Vrijwillige onderdelen

Dit vak heeft een ondersteunend werkcollege. Tijdens dit werkcollege kan je hulp krijgen bij het oplossen van een selectie van opgaven uit het boek. Het maken van deze opgaven is een goede voorbereiding op de schriftelijke toetsen en geven je inzicht in je eigen vorderingen.

Tijdens de werkcolleges kunnen er ook vragen gesteld worden over het practicum.

Eindcijfer

Het eindcijfer (E) is een afgerond gemiddelde van de cijfers van de eerste toets (T1), de tweede toets (T2) en het practicum (P):

E = Cijfer(1/3 T1 + 1/3 T2 + 1/3 P),

waarbij Cijfer(x) =

= Floor(x), als x < 5.5
= Ceiling(x), als 5.5 =< x < 6.0
= 1/2 Truncate(2 x + 0.5), anders    (rondt af naar dichtstbijzijnde half)

Aanvullende toetsing

De twee schriftelijke toetsen kunnen niet afzonderlijk herkanst worden. Ze kunnen wel vervangen worden door een extra toets in de herkansingsweek. Deze schriftelijke herkansing gaat over de gehele stof en telt voor 2/3 mee in het eindcijfer. Deelname aan de schriftelijke herkansing is mogelijk, indien

  • het gemiddelde van de twee toetsen, 1/2 (T1 + T2), minstens een 4.0 is, en
  • het practicum cijfer minstens een 5.0 is.

Het practicum kan niet herkanst worden.