Beoordeling 2019-2020

Het vak wordt beoordeeld aan de hand van tentamens en projecten. Alle onderdelen, mits op tijd ingeleverd, worden becijferd op een schaal van 1 tot 10; om het vak te halen moet het eindcijfer tenminste een 6 zijn.

Als het vak na aanvullende toetsing niet gehaald wordt, vervallen alle deelresultaten; deze kunnen dus niet meegenomen worden naar een volgend jaar. (Zie ook art. 5.10, lid 3 - geldigheidsduur van de Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding van de Undergraduate School Beta)

Er staat 7.5 ECTS voor dit vak, wat inhoudt dat een totale investering verwacht wordt van ongeveer 210 uur per persoon. Naast het volgen van hoorcolleges, werkcolleges en practica word je dus geacht nog zo'n 15 uur per week (!) te besteden aan het voorbereiden van de bijeenkomsten, de projecten, oefenopgaven, en het voorbereiden van de tentamens. Wil je meer weten over wat er van je verwacht wordt, kijk dan ook eens in de studiewijzer.



Verplichte onderdelen


Tentamens

Om een eindcijfer te kunnen behalen moet je aan twee schriftelijke tentamens, T1 en T2, deelnemen. Voor voorwaarden voor aanvullende toetsing, zie onder.

Wie meent recht te hebben op extra tijd voor de tentamens, dient dit bij inschrijving voor het vak geregeld te hebben; zie de extra tijd regeling.

De tentamens zijn 'gesloten-boek', dus je mag geen boeken, slides, of digitale bronnen raadplegen tijdens het tentamen. Het is echter toegestaan om een spiekbriefje te gebruiken, onder de voorwaarden dat:
  • het je eigen, handgeschreven aantekeningen zijn,
  • het maximaal één velletje A4 papier betreft, enkelzijdig of dubbelzijdig,
  • je het spiekbriefje bij inleveren van het tentamen toont (of inlevert)
Je wordt geadviseerd een rekenmachine mee te nemen naar de tentamens (geen mobiele telefoon/tablet/o.i.d.!); de rekenmachine mag uiteraard NIET voorgeprogrammeerd zijn.


Projecten

Om een eindcijfer te kunnen behalen moet je twee projecten uitvoeren, P1 en P2. De projecten bestaan elk uit een implementatiedeel en een theoretisch en experimenteel deel met bijbehorend verslag.

Projecten moeten met drie (bij uitzondering twee) personen uitgevoerd worden. Aangezien we ervan uitgaan dat hierdoor altijd iemand in staat zal zijn de projecten op tijd te submitten, wordt er geen uitstel verleend! Als je een project niet tijdig inlevert, dan kan je het vak niet meer halen. Hetzelfde geldt voor incomplete submissies! Voor voorwaarden voor een aanvullend project, zie onder.



Vrijwillige onderdelen


Python en Autograder tutorial

Om je goed voor te bereiden op de projecten word je aangeraden om de tutorial (Project A) geheel door te nemen. Doe dit in de eerste week van het vak, zodat je zonodig tijdens het eerste practicum nog vragen kan stellen aan de aanwezige assistenten. Aan het einde van de eerste week is het de bedoeling dat je aan Project B begint.

Oefeningen

Om je goed voor te bereiden op de tentamens word je aangeraden om oefenopgaven bij de stof te maken (zie het weekrooster en de pagina met oefenopgaven (inclusief oude tentamens)). Voor hulp of feedback kan je gebruikmaken van de aangeboden werkcolleges.



Becijfering

Zowel de tentamens als de projecten worden becijferd op een schaal van 1 tot 10 (mits op tijd en compleet ingeleverd). Je kan alleen een voldoende eindcijfer halen onder de voorwaarden dat het gewogen gemiddelde van de tentamens minimaal een 5.0 is en idem voor de projecten (tenzij dat laatste cijfer ten gevolge van 1 laag cijfer onder de 5.0 komt). Precieze details worden hieronder gegeven.


▶  Het totaalcijfer T voor de twee tentamens wordt als volgt berekend: T = (T1 + T2)/2

▶  Het totaalcijfer P voor de twee projecten wordt als volgt berekend: P = (P1 + P2)/2

▶  Het totaalcijfer Cijfer over alle toetsonderdelen wordt als volgt berekend:

         Cijfer = Afrond(0.65 * T + 0.35 * P),

waarbij afronding plaatsvindt volgens de voorschriften in art. 5.4 - beoordeling cursus van het Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding van de Undergraduate School Beta.

▶  Het eindresultaat E van het vak wordt nu als volgt bepaald:

    als er geen cijfer berekend kan worden, dan


     als aan alle onderdelen is deelgenomen, dan

(Zie ook art. 5.4 - beoordeling cursus van de Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding van de Undergraduate School Beta).

Voorwaarde eindresultaat `AANV' Als je maximaal één deeltentamen hebt gemist vanwege een aantoonbare overmacht situatie, dan mag je meedoen aan het aanvullende tentamen om zo het ontbrekende cijfer in te vullen; je dient de overmacht situatie wel zo spoedig mogelijk als kan worden verwacht te melden bij de docent en studieadviseur.




Voorwaarden aanvullende toetsing

Zie ook art. 5.5 - reparatie: aanvullende of vervangende toets van de Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding van de Undergraduate School Beta.

Om in aanmerking te komen voor een reparatiemogelijkheid moet aan alle onderstaande voorwaarden voldaan zijn:


Nadere toelichting:

Het aanvullende tentamen vervangt T1 of T2, gaat over de hele stof en wordt afgenomen in de daartoe aangewezen week (week 16 in 2019, zie 'Jaarindeling'); tzt is datum en tijd te vinden in het rooster in Osiris. Verdere regels rond wat wel en niet gebruikt mag worden bij het tentamen zijn exact hetzelfde als bij de andere tentamens (zie boven). Als je in aanmerking komt voor een aanvullend tentamen, dan sta je daar automatisch voor ingeschreven.

Het aanvullende project vervangt het laagste projectcijfer; het gemiddelde P van de projectcijfers wordt echter maximaal P = 6.0. Het aanvullend project gaat over de hele stof en moet ingeleverd worden in de aanvullende toetsweek. Het aanvullende project moet individueel gedaan worden en er is géén begeleiding voor. Wil je hiervoor in aanmerking komen, neem dan zo spoedig mogelijk na bekendmaking van de eindresultaten contact op met de docent.